Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Vidjeparken 2016

Referat
Dato 16. oktober 2016
Sted Helberskov Forsamlingshus, “Thulstedhus” – Als Oddevej 2
Referent Nr. 174 Dagmar Rahbek/Martin Weier Christiansen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2, Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Jensen, Dagmar Rahbek (ønsker ikke genvalg) og Gert Qvist
b. 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Daniel Christensen og Jens Erik Olesen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. 1 revisor. På valg Carl Jørn Adamsen
b. 1 revisorsuppleant. På valg er Maren Justesen
8. Eventuelt

Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden) bød velkommen til de 50 fremmødte, repræsenterende 42 grunde.
Ad 1: Valg af dirigent
Nr. 149 Keld Sole Christensen blev valgt. I det følgende kaldet ”dirigenten”, såfremt det er i rollen som dirigent. Ellers som Nr. 149 Keld Sole Christensen i egenskab af grundejer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Nr. 79a Thorkil Bo og Ilse Bluhme: Kritik af at formanden og dirigenten havde underskrevet og godkendt referatet fra 2015, som de syntes var mangelfuldt. Dirigenten henviste spørgsmålet til ”eventuelt”.
Ad 2: Bestyrelsens beretning
Der henvises til bilag 1: Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning gav anledning til følgende spørgsmål fra nr. 79a Ilse Bluhme: Er der en løsning på affaldsproblemet ved legepladsen? Nr. 38 Jørgen R. Jensen (i det følgende kaldet formanden): nr. 161 Gert Qvist (i det følgende kaldet kassereren) har spurgt kommunen vedr. affalds problematikken. Kassereren: Affødt af sidste års generalforsamling, forespurgt kommunen om muligheden for at få opstillet skraldespande for enden af vejene ned mod vandet – sagsbehandles p.t. Mht. til om der kan opstilles en flaskecontainere hvis foreningen selv betaler, har Kommunen noteret sig at vi gerne vil have en flaskecontainer i Vidjeparken, og desuden svaret, at man p.t. evaluerer forsøg md affaldsøer i Øster Hurup og at man evt. påtænker at opstille andre steder i Als-området. Men der er ikke konkret nyt.
Nr. 11 Birgitte Buus: Har kontaktet den person, som har hentet sand på stranden og sagt, at det ikke er lovligt – må hente hvad der kan være i en bærepose. Formanden takkede for dette.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Ad 3: Aflæggelse af regnskab
Kassereren (nr. 161 Gert Qvist (i det følgende kaldet Kassereren) gennemgik regnskabets poster og balancen, jf. bilag 2
o Kommentar fra nr. 11 Birgitte Buus. Det er ærgerligt, at der ikke er brugt penge nok på vejene. Vejen har været i meget dårlig stand. En kraftig opfordring til at holde vejene bedre.
o Nr. 79a Thorkil Bo. Renover bord og bænke sæt. Køb evt. nogle, der er lavet.
o Nr. 149 Keld Sole Christensen; (Spørgsmål til nr. 11 Birgitte Buus) Har du skrevet til bestyrelsen, at vejene ikke er gode nok?
o Nr. 11 Birgitte Buus. ”Nej. Det har jeg ikke fordi jer går ud fra, at bestyrelsen har fingeren på pulsen”. Kassereren: ”Det er ikke nævnt for mig”.
o Nr. 149 Keld Sole Christensen: ”Hvis du havde skrevet til bestyrelsen kan du dokumentere at du selv havde gjort noget ved det.”
o Nr. 11 Birgitte Buus: ”Men jeg har skrevet om stier, enebærbuske, som er sorte efter brand mv.” .
o Nr. 178: Martin Weier Christiansen: ”Vi skal gøre noget ved vejene og bruge de penge, der er afsat. Det skal dog gøres på det rigtige tidspunkt i forhold til vejret.”
o Nr. 23 Louise Korsgaard:” Vejene er gode, det er godt med huller, så køres der ikke så stærkt”.
o Nr. 174 Palle Jensen: ”Når der er gode veje køres der for stærkt”.
o Nr. 178 Martin Weier Christiansen: ”Vejerne skal vedligeholdes ellers bliver det for dyrt at reparerer dem”.
Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet og dirigenten konstaterede, at regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
Ad 5: Fremlæggelse af budget
Budgettet er vedlagt som bilag 3
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til budgettet og dermed blev budgettet godkendt.
Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen
o Formanden og Kassereren er på valg og er villige til genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater. Formanden og Kassereren blev genvalgt til bestyrelsen.
o Nr. 174 Dagmar Rahbek er på valg og ønsker ikke genvalg. Nr. 114 Kurt Rasmussen blev valgt i stedet for nr. 174 Dagmar Rahbek.
Valg af revisor
o Nr. 134 Carl Jørgen Adamsen er på valg. Der blev ikke opstillet andre kandidater. Nr. 134 Carl Jørgen Adamsen modtog genvalg.
Valg af revisorsuppleant
o Nr. 96+97 Maren Justesen er på valg. Der blev ikke opstillet andre kandidater. Nr. 96+97 Maren Justesen modtog genvalg.
Der var en generel drøftelse omkring medlemmer af bestyrelsen
o Nr. 174 Palle Jensen: ”Sammensætningen af bestyrelsen skal gerne afspejle sammensætningen af medlemmerne”.
o Nr. 11 Birgitte Buus: ”Det er synd at Gert (Kassereren) var alene forrige arbejdsdag”
o Nr. 149 Keld Sole Christensen: ”Bestyrelsesarbejde er ikke altid taknemmeligt arbejde. Man skal have kræfter og tid til det”.
Ad 7: Eventuelt
Formanden genoptog spørgsmålet/anmodningen fra nr. 79a Ilse Blume omkring kvaliteten af referatet fra sidste generalforsamling:
o Formanden: ”Bestyrelsen har modtaget kritik af referatet fra sidste generalforsamling”.
o Nr. 11 Birgitte Buus: ”Vi skal have et referat som belyser, hvad der skal ske og hvad, der er sket på generalforsamlingen. Kritikken er også en hjælp til at gøre det bedre.”
o Nr. 174 Palle Jensen: ”Beretning skal med referatet ud”.
o Nr. 74 Lars Pilegaard Hansen: Jeg har sendt mail til formanden med kommentar til referatet. De røde streger var måske noget pjat, men beretning og regnskab skal være med i referatet.
o Formanden tog dette til efterretning.
o Dirigenten: “Formailia skal være overholdt. Referat skal ud så hurtigt som muligt efter generalforsamlingen. Vi skal finde den rigtige form. Jeg går ikke ud fra at der er sket noget ulovligt”.

 

Nr. 11 Birgitte Buus: “Vi har penge i foreningen. Kan vi holde en fest, en løs tanke og et forslag”.
Dirigenten erklærede mødet for hævet i god ro og orden.
Formand Jørgen Jensen Dirigent Keld Sole Christensen
Bilag
o Bilag 1 Bestyrelsens beretning (vedlagt på sidste side i dette dokument)
o Bilag 2 Regnskab 2015-2016 (der henvises til www.vidjeparken.dk)
o Bilag 3 Budget 2016-2017 (der henvises til www.vidjeparken.dk)

Se underskrevet referat som pdf her.