Ekstraordinær generalforsamling 02-2013

Ekstraordinær generalforsamling 02-2013

Referat ekstraordinær generalforsamling 3.-2.-13
Ekstraordinær generalforsamling i Vidjeparkens Grundejerforening3.februar 2013 i Thulstedhus kl.10Formanden, Erik Klemmsen, bød velkommen til ca. 150 fremmødte. Der var tillige 24 fuldmagterDer blev 115 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Bo Bluhme i hus 79 asom dirigent. Bo Bluhme blev valgt uden modkandidat.Dirigenten takkede for valget.Valg af stemmetællere: Carl Jørn Adamsen, hus 134, og Tage Thomassen, hus 11.Dirigenten konstaterede den ekstraordinære generalforsamlings lovlige indkaldelse og varsling.

Mindst ¾ af de personer, der har ønsket generalforsamlingen afholdt skal være til stede. Kun 46 er fremmødt, hvor 56 skulle være mødt, men generalforsamlingen indvilgede i at gennemføre generalforsamlingen alligevel.

Dirigenten opfordrede alle til at sige navn og husnummer, når de fik ordet. Ligeledes opfordrede han til at lade generalforsamlingen foregå i en god og sober tone.

2. Redegørelse for “projekt træfældning” herunder budget for dette projekt ved bestyrelsen
Bestyrelsen havde på forhånd udarbejdet en slags manuskript for, hvad den ville sige. Derfor er det herunder indsat det, som blev sagt.Erik Klemmsen:Den samlede bestyrelse på 5 personer er til stede her i dag, og jeg skal lige for god ordens skyld fortælle hvem vi er:Jeg selv hedder Erik, hus 94, og er formand.

Sekretær er Birgitte, hus 11

Kasserer er Lars, hus 74

Arne, hus 125

Poul, hus 89

En af grundene til, at jeg nævner dette er, at vi alle i bestyrelsen vil deltage i fremlæggelsen af bestyrelsens beretning, og en anden meget vigtig ting jeg vil understrege er, at det er en 100 % enig bestyrelse, som står bag denne beretning.

En kreds af grundejere har ønsket denne ekstraordinære generalforsamling med 1 punkt på dagsordenen – udover valg af dirigent og stemmetællere – nemlig ”projekt træfældning”.

Da det nævnte projekt træfældning er en sammenlægning af dele fra 2 projekter med 2 forskellige budgetter har bestyrelsen valgt at gennemgå de to projekter, hvor træfældning indgår.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at protestskrivelsen har berørt os alle 5 i bestyrelsen meget dybt, og vi opfatter protestskrivelsen som en mistillid til bestyrelsen.

I Grundejerforeningens vedtægter par. 6, stk. 1 står der (citat):

Grundejerforeningen forestår etablering , drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgave, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Ligeledes i henhold til vedtægterne for Grundejerforeningen Vidjeparken §24, stk.1 har bestyrelsen den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Flere bestyrelsesmedlemmer er i den senere tid blevet kontaktet af grundejere, som ønskede svar på forskellige spørgsmål. Bestyrelsen har i de fleste tilfælde henvist vedkommende til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling og høre bestyrelsens beretning og mening om ”projekt træ-fældning”.

Imidlertid føler jeg, at et par ting skal omtales her i dag: (se bilag)

Som en kommentar til de sedler, der er ophængt i Vidjeparken af unavngivne personer, står bl.a., at bestyrelsen erkender at have begået en fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen.Dette er ikke korrekt.

Bestyrelsen har kun videregivet materialet modtaget fra Vigdis Quist til bestyrelsens sekretær d. 6.januar 2013. Protestskrivelsen er medsendt som orientering til grundejerforeningens medlemmer.

Såfremt forsamlingen ønsker at se det modtagne protestmateriale, ligger det her i dag hos sekretæren.

Bestyrelsen har i øvrigt besluttet ikke at ville komme ind på plakatopsætningen før nu.

Men nu til det værste:

Plakatopsætteren skriver i sidste sætning: ”Vi føler os …..”

Og så er det store spørgsmål: Hvem er vi ?

Der er ingen navne eller noget, der antyder, hvem der har foretaget dette.

Skal alle og enhver have lov til at sætte plakater op i Vidjeparken uden bestyrelsens accept ?

Men det må vel være en eller flere personer, som kender til ”plus / minus” sagen og derfor går meget op i detaljer, og at tingene her i verden skal gå ordentlig til og være yderst korrekte også med hensyn til håndtering af det danske sprog, og hvad der er ret og rimeligt, når man sætter plakater op på et offentligt sted.

Bestyrelsen har som tidligere omtalt valgt ikke at reagere på denne plakatopsætning før denne redegørelse er blevet givet.

Og nu tilbage til protestskrivelsen.

Det er i protestskrivelsen bl.a. anført, at man betragter bestyrelsens aktivitet som selvtægt. Ifølge min udgave af Nudansk ordbog, 12. udgave, side 821 er selvtægt forklaret på følgende måde: Det at tage sig selv til rette, i stedet for at gå lovens vej. Eller sagt på en anden måde: Man er lige glad med love og regler, man gør bare som man selv har lyst til! For det første har bestyrelsen indtil dags da-to ikke udført nogen konkret aktivitet med hensyn til fældning af træer (udover at mærke nogle af dem), og for det andet var det måske en ide at se, hvad der egentlig foregik på den sidste ordinære generalforsamling i oktober 2012.

For lige at resumere:

Det overlades derfor til hver enkelt deltager i generalforsamlingen selv at vurdere plakatopsætterens mål og midler.

Nu overdrager jeg ordet til Lars.

Lars Pilegaard Hansen:

Tak for ordet. Ja, jeg vil gerne skrue tiden tilbage til efteråret 2012, så vi alle kan genopfriske, hvad der skete på generalforsamlingen under nogle af punkterne. Jeg skal lige først sige, at der meget hurtigt blev sat et referat ind på foreningens hjemmeside, ligesom referatet blev bekendtgjort ved opslag ved postkasserne. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen skriftlige kommentarer til dette refe-rat, som er underskrevet, som vedtægterne kræver det, af dirigent og formand.

Under min fremlæggelse af budgettet (se bilag), som var udsendt sammen med indkaldelsen til samtlige grundejere, var der bl.a. anført de på planchen viste poster til vejvedligeholdelse og fælles-arealer.

Jeg erindrer, at 1 grundejer spurgte om, hvad beløbet til fællesarealer skulle bruges til. Svaret var, at bestyrelsen påtænkte en større fornyelse og renovering af området syd for affaldscontainerne bl.a. den tidligere legeplads, og at det ville blive meget nærmere omtalt under pkt. 10 på generalforsam-lingen med overskriften: ”Fremtidige projekter”.

Budgettet blev godkendt.

Jeg vil herefter vise de plancher, som jeg viste og kommenterede ved den ordinære generalfor-samling under pkt. 10 ”Fremtidige projekter”, hvilket er markeret med rødt, og det er den eneste ændring som er sket.

En konsulent, som bl.a. arbejder for Mariagerfjord Kommune, havde udarbejdet et par skitser og givet gode råd vedrørende lovlighed af offentlige legepladser og er fremkommet med følgende skitser, og det understreges, at der er tale om skitser.

Lars fremviser skitser via projektor på lærred.

Læg mærke til, at der skal plantes et bælte mellem affaldscontainerne og aktivitetspladsen, ligesom borde og bænke er trukket væk fra affaldscontainerne, som jo ikke er den kønneste nabo at have.

Borde og bænke skal være i nærheden af legepladsen.

Det ses måske bedre på den næste skitse ”set med fugleøjne”. Nu er affaldscontainerne dog til venstre.

Skitserne er med mange rette linjer. Det er selvfølgelig ikke meningen, at træerne skal stå i snorlige rækker, og kanterne skal ”bølge lidt frem og tilbage” kort sagt være naturlige.

Den sidste planche jeg vil vise, kommer her og den viser, hvilke aktiviteter der er tale om. Jeg vil gerne bede forsamlingen om at læse denne planche omhyggeligt igennem, så jeg tier stille lidt.

Der var indsigelser på generalforsamlingen mod disse tanker fra 1 grundejer (begge ægtefæller), idet de mente, at træerne syd for affaldscontainerne var smukke, at rådyrene og andre dyr var glade for dem, og at fællesarealerne i øvrigt bør være ”urskov”, hvad der så forstås herved. Jeg var uenig med dem.

Men det var altså 1 ud af 210 grundejere, som på den ordinære generalforsamling protesterede mod planerne.

Bestyrelsen forsøgte at få nedsat et arbejdsudvalg til at se på sagen, men ingen ønskede at deltage.

Generalforsamlingen drog derefter den konklusion, at bestyrelsen kan gå videre med planerne.

Om det så kan kaldes selvtægt, tvivler jeg meget stærk på.

Med hensyn til vejtræerne, må bestyrelsen konstatere, at vejrabatterne ikke er i orden. Rabatterne er ryddet for mindre træer og buske ved talrige arbejdsdage, så sent som i efteråret 2012. Tilbage står de store træer – og nogle er meget store.

Vi har nu en enestående god mulighed for at få dem fjernet sammen med træerne på legepladsen, når nu ”det store maskineri fra Hede Danmark” kommer til vort område. Der er nemlig relativt store startudgifter ved et sådant projekt. Det vil give frie rabatter, som er lette at vedligeholde i tiden fremover, og til at få rabatterne ”høvlet af”, så vandet kan løbe fra vejbanen.

Træfældningen i rabatterne er ikke primært sket ud fra hensynet til store køretøjer, f.eks. skralde-biler som det påpeges i protestskrivelsen, men for at få frie rabatter som gerne skal ligge lavere end vejen, så vandet kan løbe af vejene. Det blev i øvrigt også fremført fra flere sider på general-forsamlingen, og dette ønske har bestyrelsen hermed forsøgt at opfylde.

Bestyrelsen er endvidere blevet gjort opmærksom på, at det også af hensyn til brandfare i tørke-perioder er yderst vigtigt med brede veje / rabatter. Der har for nogle år siden været optræk til en større ildebrand, men den blev heldigvis standset af en vej, der jo så virker som et brandbælte.

En kommentar i den forbindelse fra en brandmand var: 5 minutter mere, og løbet var kørt og en anden kommentar: Vejene kan ikke blive brede nok.

I deklarationen kap. 7, stk. E står der:

Nuværende og fremtidige ejere skal respektere effektiv vej – og stibredde uden at der betales erstatning for skråningsarealer, hegn m.v. Levende hegn mod sådan vej og sti må ikke plantes nærmere end30 cmfra vej– og stiskel og skal holdes indklippede således at de ingensinde går ud over vej- og stiarealer.

Bestyrelsen kan i øvrigt konstatere, at flere grundejere (måske også nogle af underskriverne på protestskrivelsen) har fældet de af bestyrelsen med rødt mærkede træer uden bestyrelsens godkendelse.

En sidebemærkning må her være, at det virker højst besynderligt, at man kan være medunderskriver af en protestskrivelse, som går på, at der ikke må fældes vejtræer, og så fælder man dem selv !!!

Såfremt bestyrelsen bliver stemt ned ved den kommende afstemning her i dag, betyder det jo, at generalforsamlingen ikke ønsker vejtræer fældet. Og det retter bestyrelsen sig så selvfølgelig efter. Men træerne er jo nu fældet og kan ikke sådan sættes på rod igen!!!! Så hvad gør man ved det?

Er det noget, som kommer ind under begrebet selvtægt, (et ord, som benyttes i protestskrivelsen) nemlig : at man bare gør som man vil uden at overholde spillereglerne ?

Jeg vil herefter give ordet til Birgitte, som vil tale mere om træer, men nu på en anden og mere fremadrettet måde.

Birgitte Buus:

Ja, også jeg vil gerne sige tak for ordet, og vil som Lars sagde tale lidt om træer. Vi kender alle sammen træerne ved den tidligere legeplads, men for god ordens skyld får vi lige et billede af dem her.

Billedet viser de store fyrretræer, som jeg vil karakterisere som plantageagtige med en meget lille krone, og høje lige stammer og med en næsten død skovbund. Men kan ”kigge lige igennem”. Næsten intet lys trænger ned på skovbunden, hvad der umuliggør plantevækst der.

Lidt sydligere er der ved at dukke en helt ny vegetation op, bestående af små selvsåede fyrretræer.

Jeg ved ikke, hvor gamle de er, men med tiden skal det nok blive et rigtig dejligt stykke natur.

Området blev for øvrigt ryddet på en arbejdsdag vist nok i 2011.

Nu vil jeg så fortælle en lille sandfærdig fortælling om et nærliggende område, nemlig et område omkring Halvrebene.

Der blev i 1950’erne plantet en plantage af fyrretræer (jeg vil tro, de høje træer ved postkasse-anlægget har ca. samme alder). Jorden hørte til præstegården. I 1970 brændte noget af skoven, men den blev genplantet. For ca. 5 år siden gik Buderupholm Statsskovdistrikt (som nu ejer jorden) i gang med at fælde. Folk fra Als, som gik ture langs vandet, var rasende. Hvad lignede det at ødelægge den dejlige skov, mente man. Min søster har sommerhus lige op til (i skel), var fortørnet. En dag talte hun med skovfogeden derude, og han fortalte om hensigten med fældningen, og hun forstod lidt bedre. I dag er hun, de gående fra Als, alle sommerhusejere i Halvrebene og underteg-nede meget tilfredse med fældningen. De har ladet nogle store sunde træer stå, det har givet luft igennem, og det myldrer op med masser af nye træer i skovbunden.

Det er noget lignende vi forestiller os i fællesarealet ved den tidligere legeplads. Planen er forelagt 3 forskellige professionelle skovfolk, som alle roser vores initiativ og siger, at det er det, der skal til for at lave en levende skov og skovbund. Som det ser ud i dag, er skovbunden helt død og uden liv, og det er ikke et sted for dyr at leve eller gemme sig i.

Men hvor hurtig vokser sådan nogle træer nu egentlig ? Ja, tid tager det, men et lille eksempel kan vi da vise.

En grundejer plantede i 2006 en række små skovtræer (gran, fyr, birk) på en grund i Vidjeparken. De kostede 4-5 kroner stykket (med moms!) og var ca. 25 –30 cmhøje.

I kan se dem på næste billede.

Og hvordan ser de så ud i dag?

Ja, det kan vi se på dette billede, hvor træerne er blevet fra 2 til4 mhøje afhængig af arten, og så er der tale om et vinterbillede. Om sommeren ser det helt anderledes ud, da er træerne ”ugennem-sigtige”.

Her er der kun tale om fyr, gran og birk, men hvorfor skal vi nøjes med dem?

Vi skal lige have lidt konsulentbistand for at få fat i de helt rigtige typer danske skovtræer, som passer til vores jordbund, men bestyrelsen har været på en skovplanteskole på nettet (hvad man dog ikke kan på nettet nu om dage) så vi kommer her med forslag til behagelig orientering.

Her vistes billeder af utallige forskellige slags egnede træer, hvoraf en del gav frugt til fuglene, og løvet var af forskellig farve.

Priserne på de forskellige arter varierer selvfølgelig, men ligger på 4,- til 10,- pr. træ.

Vi vil skønne, at der skal benyttes ca. 500 planter (20-25 træer pr. 100 m2), så vi snakker måske om 4.000,- i alt for planter, som vil blive omtalt senere. De 4.000 kr. svarer nogenlunde til, hvad denne ekstraordinære generalforsamling har kostet foreningen.

Bestyrelsen er af den helt klare opfattelse, at vi i området bag affaldscontainerne vil få en helt anderledes naturoplevelse med et rigere dyre- og fugleliv end nu, og hvor området bliver ”en fryd for øjet også”.

Som et positivt biprodukt af tiltagene specielt omkring legepladsen er bestyrelsen også af den helt klare opfattelse, at de vil være med til at gøre vores område mere attraktivt og dermed formentlig også gøre vores grunde/huse mere værd?

Arne Asbjørn Pedersen:

Ja, jeg vil begynde med at se lidt overordnet på, hvad vi egentlig snakker om med hensyn til arealer.

Grundejerforeningen Vidjeparken ejer ifølge oplysninger fra SKAT fællesarelaer på 28,1:ha

Dette svarer til ca. 108 almindelige grunde i Vidjeparken.

Det areal ved affaldscontainerne, som vi taler om skal fældes, er omkring 4000 m2

Hertil kommer så rabatterne. Bestyrelsen har ikke regnet det nøjagtigt ud, men lad os nu skønne , at arealer med vejtræer som fældes, er 6000 m2 , idet vi så får et pænt rundt tal på 10.000 m2, som også kan angives som 1ha eller svarende til 4 grunde.

Bestyrelsen planlægger altså at fælde træer svarende højst til 3,6 % af fællesarealerne.

Træerne ved legepladsen vil blive genplantet, jævnfør hvad Birgitte og Lars har sagt tidligere, hvorimod vejtræerne selvfølgelig ikke vil blive genplantet.

Der er altså 96,4 % af Grundejerforeningens arealer, som ikke berøres af denne fældning

Imidlertid skrives der i protestskrivelsen, at (citat): ”det ligner en rasering af vores alles fælles-areal” og lidt længere nede i skrivelse (citat): ”men det er da beskæmmende, at bestyrelsen begiver sig ud i sådan en vandalisme af vort smukke naturområde”. Og ifølge den nudanske ordbog betyder vandalisme: Hærværk mod kultur- eller skønhedsværdier.

Er det ikke nogle skarpe og forkerte udtryk at benytte. Ja, jeg spørger bare.

I forbindelse med det, som Poul vil tale om lige om lidt, har bestyrelsens projekt været telefonisk drøftet med

Sekretær for Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune

Naturafdelingen i Mariagerfjord Kommune

Naturstyrelsens Arealforvaltning, Rold Skov

Alle tre instanser bakkede op om planerne.

For lige at resumere drejer bestyrelsens tanker sig om et flerårigt projekt med økonomiske midler i henhold til de midler, som fastlægges i budgettet ved årets generalforsamling, og projektet omfatter:

Fældning af træer ved den gamle legeplads og ved vejene,
rodfræsning, så der kan nyplantes,
etablering af legeplads (bør drøftes nærmere og må vente et stykke tid),
boldbane, krolfbane, og andre aktiviteter for voksne, men især for børn.

Det vil Poul komme lidt mere ind på, ligesom han også vil sætte tal på nogle af ovennævnte udgifter – tal vi ikke havde efteråret 2012 ved generalforsamlingen.

Poul Nielsen:

I tilknytning til det Arne lige har fortalt, kan jeg tilføje, at bestyrelsen arbejder med at sende en ansøgning om projektplanerne til noget, som hedder ”Grønt Partnerskab”.

Grønt Partnerskab giver mulighed for at få nogle af sine udgifter dækket – op til 50% – når en fælles opgave skal løses.

Grundejerforeningen bidrager med frivillig arbejdskraft, som indgår i projektet sammen med penge givet af Naturstyrelsen, med andre ord har grundejerforeningen mulighed for at økonomisk tilskud.

En ansøgning er stort set færdig udarbejdet og skal indsendes til Det grønne råd i Mariagerfjord kommune her i februar.

Bestyrelsen har kaldt projektet for “Naturpleje i Vidjeparken“.

Jeg vil så til slut give en orientering om budgettet for de udgifter, som projekt ”træfældning” har, og der kan vi benytte næste billede. (se bilag)

Ja, det var så stort set bestyrelsens beretning og budget for ”projekt træfældning”, hvor vi har forsøgt at give så detaljerede oplysninger, vi kunne. Og jeg vil derfor give ordet tilbage til forman-den for nogle afsluttende bemærkninger.

Erik Klemmsen: Tak for det.

Ja, bestyrelsen har nu forsøgt efter bedste evne at fortælle om vore tanker og ideer med henblik på at gøre vort dejlige naturområde Vidjeparken endnu skønnere. Det er jo svært at tage højde for alle ting her i tilværelsen, men vi synes dog, at vi har været igennem mange problemstillinger ved denne sag, og at vi har fundet en god løsning på dem.

Bestyrelsen vil endnu engang præcisere, at bestyrelsen opfatter protestskrivelsen og opslagene på Vidjeparkens træer som en meget stor mistillid til bestyrelsens arbejde, målsætninger og visioner.

Med disse ord vil jeg gerne give ordet tilbage til dirigenten.

Bo Bluhme spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til dagsordenen.

38 Jørgen: Bliver påvirket af legepladsen. Er imod forskellige træsorter. Mener at kun fyrretræer passer i området. Synes ikke bestyrelsen skal blive tøsesur over at blive kritiseret. Lad være med at ødelægge de gamle træer. Brug pengene på legeplads i stedet. Drop fældning af træer langs vejene.

Lyt ikke til konsulenterne, når beboerne ikke synes om det.

172 Knud Melgaard: Er fuldstændig enig i, hvad foregående indlægsholder sagde. Synes ikke, man skal lave fodboldbane.

165 Lise Lotte Hausgaard. Var ikke til forrige generalforsamling. Fortryder, at have skrevet under. Er positiv over for bestyrelsens projekt.

162 Daniel: Referatet mangelfuldt fra forrige generalforsamling

97 Maren Justesen: Referatet fra generalforsamlingen var mangelfuldt. Området er og har været et naturområde. Vi skal ikke hente planter fra planteskoler.

38 Jørgen: Kan lide naturen som natur. Bevar naturen.

116 aAnnette Hansen. Komplimenterer bestyrelsens arbejde. Støtter 100 pct. op om projektet.

161 Vigdis Qvist: Er en af protestskriverne. Fik et chok, da hun så de røde pletter på træerne. De røde pletter var kun for de private, som ønskede Hede Danmark til at fælde, troede hun. Kommunen og renovation kræver ikke, at vi fælder flere træer. Bestyrelsens fremgangsmåde dur ikke. Protestgruppen er alle underskriverne. Vi er 75 og vi har flere. Generalforsamlingen skal bestemme, hvad der skal ske mod vores natur.

Dirigenten minder om, at det er bestyrelsens opgave at forestå den daglige vedligeholdelse af vej, og at deklarationen angiver, at veje og stier skal friholdes for beplantning.

161 Gert Qvist Sætter spørgsmål ved dirigentens fortolkning af deklaration. Mener, deklarationen kun fortæller grundejeren, at man ikke må plante længere end til30 cmfra skel.

Vil bestyrelsen fælde alle træer ud i fuld bredde, 10 eller 20 m, ud til skel?

Erik Klemmsen forsikrer, at vi selvfølgelig ikke vil lave vejene bredere end ca. den ene meter, der skal være på hver side af vejen til rabat, så vi har mulighed for at høvle.

23 Louise: Netop købt huset. Opfordrer til at være gode venner.

147 Karsten Elkjær: Er enig med nr. 161. Er imod at der fældes de store løvtræer. Er ikke natur-fanatiker. Opbakning til at fælde ”ukrudttræer.” (popler og bævreasp) Måske er det for voldsomt at fælde så mange træer.

Erik Klemmsen: De store træer står lige så meget i vejen som de små træer. Vær opmærksom på, at de afmærkede store træer har store træer stående bag sig, så de vil hurtigt fylde hullet ud. Vi kan ikke høvle rabatten, som det blev ønsket på generalforsamlingen, hvis ikke der bliver fældet i vejkanten.

26 Gunnar Schack Har studeret sine billeder af området fra 1974, hvor han begyndte at komme i Vidjeparken De store træer er blevet voldsomt store. Henviser til henvendelse til bestyrelsen i foråret 2012, hvor han opfordrede til at fælde nogle af de store træer ved legepladsen, så der kunne blive lys og plads til at lade nye, selvsåede træer vokse op.

Ejnar Nygaard 150: Informationsniveauet omkring dette projekt er for lavt. Synes træfældningen er dyr. Ville godt selv have fældet træer ud for egen grund.

168 Jens Erik Olesen: Oplever det som en kommunikationsbrist mellem medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen skal ikke føle sig stødt på manchetterne over det store fremmøde.

89 Kirsten Nielsen: Forventer ikke, at bestyrelse vil plante alle de forskellige slags træer, som Birgitte viste. Hun opfattede billederne som ideer til beplantning.

161 Gert Qvist: Viser fotografier, hvor en person holder en4 meterhøj stage, så man kan se, at træerne ikke skulle være renovationsbilerne i vejen. Ligeledes af hjulspor efter skovrydnings-maskiner.

123 Helle Nielsen: Støtter bestyrelsens initiativ. De høje træer ved legepladsen er ikke natur. Det er træer plantet for et antal år siden. Stor opbakning til bestyrelsen. Legepladsen skal gøres lysere end nu, hvor de høje træer giver et meget dunkelt indtryk.

Erik Klemmsen kommenterede billedet med spor, som ifølge Gert Quist skulle være lavet af Hede Danmark. Det er ikke tilfældet. Formanden har selv forsøgt sig med en af de gratis entreprenører på sin egen grund. Der var lavet rigtigt grimme spor, og entreprenøren havde slet ikke ryddet op efter sig. Formanden har således slet ikke lyst til fremover hverken på egne eller foreningens vegne at benytte sig af pågældende.

97 Maren Justesen: Takkede initiativtagerne for at reagere. Oplever at der er divergerende opfattelser, så vi bør alle være taknemmelige for initiativet fra gruppen

128: Jesper Søgaard

Takkede bestyrelsen for det gode arbejde. Takkede også protestgruppen, som er skyld i, at vi er samlet her i dag. Synes prisen er høj. Har I taget en bindende aftale med Hede Danmark?

Erik Klemmsen: Grundejerforeningen har ansvaret i forbindelse ved træfældning, idet hvis personer kommer til skade, er det vores forsikring, der skal dække. Ligeledes hvis et træ vælter ind over en andens grund eller hus og volder skade der.

Henviste til de private, som ønskede træfældning. Det var netop private, der oprindelig spurgte til muligheden for at forestå en fælles fældning. Mindede om, at mange af de afmærkede træer altså er træer på private grunde.

I øjeblikket er der ikke lavet nogen som helst bindende aftale.

28 Hanne: Flot forarbejde af bestyrelse. God ide med mere varieret beplantning. Mange af de gamle, høje, tynde træer er grimme. Foreslår med et smil minus berberis. Dejligt at vi har en besty-relse, der vil noget forandring. Håber bestyrelsen får mandat til sit arbejde.

150 Dorthe: God ide med at vedligeholde og udbygge legeplads. Advarer mod at plante træer, hvis frugter er giftige.

Erik Klemmsen: Vedkender, at bestyrelsen ikke er skov- og trækyndige. Vil selvfølgelig rådføre os hos skovkyndige.

24 Else: Hvor længe skal træerne ligge efter Hede Danmark har fældet?

Erik Klemmsen: De fældede træer skal ligge på fællesarealet i et år, og bliver derefter fliset af Hede Danmark. Fællesarealet vil blive oplagringsplads for alle de fældede træer i Vidjeparken.

128 Jesper Søgaard: Der er ingen indtægtspost for salg af flis. Synes, det er hul i hovedet at bruge så mange penge på træfældning. Mener, det er forkert at sige, at gratis skoventreprenører ikke duer. Han mener, at vi kan få fældet ganske gratis.

86 Fritz: Har selv fået fældet og ryddet gratis.

Erik Klemmsen minder om, at Frits blev opfordret til på forrige generalforsamling at indhente tilbud.

147 Karsten Elkjær: Roser igen bestyrelsen. Pas på ikke at lave skyttegravskrig. Mener ikke, at lege-pladsområdet er egnet til løvtræer. Husk at forsikre jer ud af de problemer, som kan fore-komme i forbindelse med træfældning. Opfordrer til at bruge flere penge på vejvedligeholdelse frem for at fælde træer.

Dirigenten opfordrede til at stemme ja, hvis man ønsker bestyrelsen skal fortsætte projektet.

Skriv nej, hvis man ikke ønsker arbejdet iværksat.

Bestyrelsen opfatter det som en indskrænkning af deres handlemuligheder, hvis der siges nej. Bestyrelsen vil derfor gå af, hvis de ikke får opbakning.

190 Torben: Henviser til manglende information. Tid til refleksion. Opfordrer bestyrelsen til at overveje, hvad der er sagt. Bestyrelsen bør tage de gode input fra forsamlingen til sig. Maner til besindighed.

33 Erik Jensen: Dirigenten kører det fint, men husk ved private kommentarer også at vedkende sig som Bo Bluhme79 a

150 Ejnar: Ærgrer sig over, at bestyrelsen sætter sit mandat på spil.

166 Finn Jensen: Er meget positiv over det fremlagte. Er glad for bestyrelsen, men vil ikke ”købe” hele oplægget. Der burde kunne revideres. Er nødt til at stemme nej, men ikke af mistillid til bestyrelsen.

Erik Klemmsen: Vi hører efter, hvad medlemmerne siger. Det har vi altid gjort. Opfordrede til at stemme ja som et mandat til den siddende bestyrelse og nej som et mistillidsvotum.

168 Jens Erik Olesen: Vil ikke lade afstemningen være for eller imod bestyrelsen.

165 Bruno: Er ikke på forhånd for eller imod.

Dirigenten satte afstemningen i gang.

For forslaget: 43 stemmer

Imod forslaget: 71 stemmer

Ugyldig: 1 stemme

Erik Klemmsen:

Fra jeg blev medlem af bestyrelsen og formand i 2006 har vi haft flere visioner:

Jeg vil her redegøre for, hvilke tanker og tiltag vi har haft.

Fra et underskud på ca. 7000,- har vi i dag lidt over et års kontingent stående på en lukket konto samt et års kontingent til det fremlagte budget på generalforsamlingen efteråret 2012.

Næste målsætning var at gøre vort engareal attraktivt, renovere vort fælleshus samt diverse andre gøremål. Dette er bl.a. sket gennem følgende projekter:

Nye broer nede ved stranden

Bord og bænke sæt ved stranden

Renovering af fælleshuset

Grøfterne med nye rør i mange overkørsler og nye grøfter, som klart har ændret forholdene til det bedre

Almindelig vedligeholdelse af fællesarealer

Afmærkning af stier

Plads til grus til vejene ved siden af postkasserne

Renovering af postkasseanlæg, gulv og maling

Udarbejdelse af hjemmeside

Renovering af 5 bænkesæt ved skovkanten

Fliseunderlag ved glascontainer

Indkøb af dæksler til brønde

Indkøb af branddaskere

Og det skal også være en bestyrelses opgave at være iværksætter, at komme med ideer til forbedringer og selvfølgelig også at høre på medlemmernes mening. Det synes vi også, vi gør, bl.a. ved at give den orientering og uddybning, som vi har gjort her i dag.

Som jeg tidligere har nævnt, er alle 5 i bestyrelsen enige i denne beretning, og hvis ikke I ved det forvejen: Alle i bestyrelsen vil kun det allerbedste for Vidjeparken.

Birgitte Buus, nr. 11:

Jeg er ked af det.

Jeg er ked af, at denne sag har affødt så mange grimme udtalelser over for mennesker, som man tidligere omtalte og tiltalte pænt.

Jeg er ked af, at det frivillige arbejde jeg har lagt i grundejerforeningen for nogen er blevet til, at jeg ville føre selvtægt – altså gøre noget uden for reglerne for egen vindings skyld. Jeg / vi har ene og alene den interesse at gøre noget for vores dejlige område.

Jeg er ked af at blive beskyldt mig for ikke at kunne tage referat, når jeg ved, at netop det er noget af det, jeg er god til. Hvorfor mon jeg i mange år har været den, der har taget referat i de mange andre bestyrelser, jeg har siddet i? Jeg er i hvert fald aldrig tidligere blevet mødt med mistillid eller blevet beskyldt for at pleje egne interesser, når jeg har været involveret i frivilligt arbejde.

Jeg er ked af, at det gode samarbejde vi har haft i bestyrelsen, er blevet mistænkeliggjort. Jeg er ked af, at de mange tiltag, det gode samarbejde nu er blevet mødt med mistillid.

Jeg er ked af, at det som generalforsamlingen i oktober støttede op omkring, nu er forkastet af mange.

Jeg er ked af, at den plan, som vi var i gang med at søge støtte til fra Grønt Partnerskab, og som ville gøre området mere dyre- og fuglevenligt, er forkastet. Det var en plan, som professionelle skov- og naturfolk støttede. Det var en plan, som ville skabe frodighed og liv og som samtidig ville give læ, skabe miljø og mindske støjniveauet omkring den legeplads, som ad åre ville være blevet lavet.

Men heldigvis: Jeg er glad for at bo i Vidjeparken, og jeg ønsker på ingen måde at være uvenner med grundejere her.

Jeg vil ønske den nye bestyrelse god arbejdslyst fremover. I skal vide, at det er umuligt at gøre alle tilfredse, og der sker intet, hvis man ikke yder en indsats.

Med disse ord vil jeg gerne give ordet tilbage til dirigenten

Da afstemningen er gået bestyrelsen imod, træder hele bestyrelsen og de to revisorer hermed tilbage.

Dirigenten spørger, om de to suppleanter er villige til at indtræde i en ny bestyrelse. Det afviser begge.

Bestyrelsen udsender derfor snarest indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Vidjeparken 3.februar 2013

Dirigent Formand