Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling Vidjeparken 13. oktober 2013

Det har desværre ikke været muligt at få dirigentens underskrift fremsendt rettidigt.
Referatet med denne underskrift vil blive hængt op i kassen ved postkasserne.

Formanden, Jørgen Jensen, hus nr. 38, bød velkommen til 70 fremmødte.
1. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Keld Sole, hus nr. 149, som dirigent. Keld Sole blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Spørgsmål til dagsorden: Ilse Bluhme, hus nr. 84, mente ikke rangorden i dagsorden kunne godkendes efter vedtægterne og Lars Pilegaard, hus nr. 74 havde 2 punkter/indsigelser til dagsorden. Dirigenten bad dem vende tilbage senere.
2. Formandens beretning:
Gældende fra marts 2013. Regnskab slut 30.6. Forening med fælles mål. God opbakning til Skt. Hans, glad for gode råd – tak. Stor tak til de, der frivilligt slår græs, lapper huller i vejene, opdaterer hjemmeside og udfører andre vigtige opgaver på eget initiativ. God opbakning til arbejdsdagene, både i går og i foråret. Arbejdsdagen i foråret med lidt forbedring af legepladsen, maling af hegn og huset ved postkasserne, samt udkørsel af borde/bænke. Arbejdsdagen i går var bl.a. med rydning af stier, opsætning af gynge mv., indsamling og maling af borde/bænke. Omtalte Sct. Hans og takkede de ”erfarne” for hjælp til bl.a. teltrejsning, gode råd mv.
Han fortalte om bestyrelsens ideer, visioner og projekter for fremtiden:

Arbejde med opdatering og modernisering af vedtægterne.
Indkaldelse mv. på e-mail.
Grøfter skal bedres og vedligeholdes.
Legepladsen fornyes løbende. Er der nogen, der har ideer til legepladsen?
Lodshuset og pladsen omkring. Kan huset og pladsen omkring bruges til andet end Sct. Hans? Er der nogen, der har input til det, så kan man ringe til formanden eller kassereren.
Bestyrelsen kan muligvis ikke imødekomme alle forslag, men vil gøre det så godt som muligt i overensstemmelsen med generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker ikke at lave om for at lave om, men for at forbedre.
Værne om de traditioner, der er. Værne om hinanden og komme hinanden ved.

Spørgsmål:
Erik Klemmsen, hus nr. 94. Hvad har I gjort ved grøfterne i år?
Jørgen: Ikke noget endnu, det sker i efteråret. Vil rådføre os med en, der ved noget om, hvad der skal til. Bestyrelsen vil rådføre sig med fagfolk.
Klemmsen: Luk op ud til vandet.
Jørgen: Vi giver ikke et bud på, hvordan lige nu. Bestyrelsen indhenter fagfolks udsagn.
Gert Qvist, hus nr. 161: Har gået langs grøfterne. Grøfterne ligger under havniveau.
Herefter ikke yderligere kommentarer til beretningen. Beretningen er godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab:
Der er 2 delregnskaber. Regnskaberne blev udsendt med indkaldelsen.
Lars Pilegaard, tidligere kasserer, redegjorde for perioden 1.7.2012 – 8.3. 2013.
Herefter foreslår han nuværende og kommende bestyrelser til at underskrive regnskabet i fremtiden. (Selv havde den gamle bestyrelse kun underskrevet en gang, den sidste, indrømmede han).
Det er taget til efterretning.
Gert Qvist, nuværende kasserer, gjorde rede for regnskab fra 9.3. 13 til 30.6. 13, og sammenlagt for hele regnskabsåret 2012 – 13.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet er godkendt.
Herefter redegjorde Lars Pilegaard for de indsigelser han havde til indkaldelsen. Gælder sidste sætning i pkt. d. i ”indkomne forslag” alle forslagene, eller kun pkt. d.? Så var ”Budget” i indkaldelsen fejlplaceret i forhold til vedtægterne. Skal komme som punkt 5.
Gert oplyste, at bestyrelsen havde brugt sidste års indkaldelse som oplæg.
Dirigent: Det ændres så ”budget” behandles efter ”indkomne forslag”, dvs. pkt. 4 bliver til pkt. 5, og pkt. 5 bliver til pkt. 4.
Klemmesen mente at giro og indkaldelse hører sammen. Efter nogen snak frem og tilbage blev man enige i at punkt a. + c. skulle behandles under et.
4. Indkomne forslag:

a. + c.: Forslag vedr. kontingentbetaling og fremtidig kommunikation:
Martin Christiansen, hus nr. 178: For at spare penge og tid. Så vidt muligt vil alt blive sendt ud via e-mail.
Klemmsen: Er det både indkaldelse og indbetaling, der skal det ske digitalt?
Martin: Det er under punkt c., men det er rigtigt, det hænger sammen med punkt a.
Bestyrelsen foreslår, at betaling og indkaldelse sendes via e-mail. Der sendes pr. brev til dem, der ikke har e-mail.
Kræver det en vedtægts ændring?
Flemming Jensen, hus nr. 28: – Det står i vedtægter, at det skal udsendes med post.
Lars Pilegaard: efter 1.10.14 kan alt sendes med e-mail hvis forslaget vedtages.
Karsten Elkjær, hus nr. 147: Er vi modne til at få tilpasset det juridiske med det praktiske?
Pkt. a. og c. blev debatteret og Lars læste op fra vedtægterne, pkt. 19 stk. 2, som bl.a. siger, at indkaldelse skal sendes skriftligt til hvert enkelt medlem. Konklusionen blev at det er lige så godt digitalt som med post.
Dirigent: Kan bestyrelsen få tilsagn til at arbejde på en modernisering så der kan udsendes via e-mail? Der vil til næste generalforsamling være forslag til beslutning. Generalforsamlingen giver mandat til fremadrettet modernisering. Punkt a og c blev ikke vedtaget men der blev givet opbakning til at komme med en vedtægtsændring ved næste generalforsamling.
b. Forslag til kontingentnedsættelse:
Martin: Vi ønsker ikke at ophobe midler, derfor kontingent nedsættelse til 500 kr.
Lars: Er det noget vi hvert år skal vedtage, sådan kan forslaget opfattes?
Karsten Elkjær: Hvert år bringes kontingent op på generalforsamlingen. Det nuværende forslag er for 2014 – 2015.
Klemmsen. Sidste ordinære generalforsamling vedtog, at hver husstand får 100 kr. for at deltage i arbejdsdagen. Jeg har ikke fået trukket i mit kontingent for at deltage i arbejdsdagen. På sidste ordinær generalforsamling vedtog vi kontingent forhøjelse fra 500 kr. til 600 kr. (fordi vi ikke havde penge nok) Flest stemmer for. De der kommer til arbejdsdagen ville den gamle bestyrelse belønne med 100kr. Generalforsamlingen vedtog kontingent forhøjelse og 100 kr. i nedsættelse til de, som kommer på arbejdsdagen.
Karsten: Det blev vedtaget at der skal være mulighed for at bestyrelsen kan bestemme om fremmødte på arbejdsdagen skal belønnes. Det var, hvad der skete på sidste ordinære generalforsamling. Alle udgifter til benzin til motorsave mv. refunderes.
Klavs Christensen, hus nr. 21: I forslaget budget står fortsat 600 kr. Er der taget højde for foreningens betaling af rør?
Tage Thomassen, hus nr. 11. Der gives 100 kr. til hver matrikel, der møder op. Det besluttede sidste års generalforsamling.
Erik Jensen, hus nr. 33. Får man 200 kr., hvis man kommer begge dage?
Karsten: Ja.)
Jens Erik Olesen hus nr. 168 . Det er noget pladder med 100.
Lars: Opfordrer til at bestyrelsen udarbejder beslutningsforslag til næste generalforsamling.
Keld Sole, hus nr. 149: Hvis generalforsamlingens beslutning fra sidste år står ved magt, at der skal udbetales 100 kr. til dem, der deltager i arbejdsdagen, kan det ikke diskuteres nu. Derfor ikke begrundelse for at nedsætte kontingentet.
Jørgen: Der har været uklarhed om de 100 kr. Det er ikke forklaret tydelig i referatet.
Maren Justesen, hus nr. 96: Er der ført lister over deltagere på arbejdsdagen? Hvis nogen insisterer, skal de have penge. Jeg opfordrer alle andre til at donere pengene til foreningen.
Klemmsen: Det er ikke de 100 kr., men den troværdighed til, hvad der står i referatet. Jeg har gjort opmærksom på, at der skulle laves lister, så der kan udbetales til deltagere. Bestyrelsen har lavet en fejl.
Gert: I forslaget står, at bestyrelsen kan udbetale 100 kr. til fremmødte. Der var også forslag om rødvin, men det står ikke i referatet.
Klemmsen: Udformning, men ikke forslagets mål kan ændres. Forslaget blev forhøjelse og 100 kr. på arbejdsdagen. Det er en principsag for mig.
Martin: Det er altid Tordenskjolds soldater, der kommer på arbejdsdagen. Lad os komme videre. Der har været vedtaget noget sidst. De der vil have penge skriver ved udgang. Ved næste generalforsamling fremsættes forslag til, at det bortfalder.
Dirigent: Ikke godt, at en generalforsamlings beslutning er til diskussion. Der er ikke kommet indvendinger til generalforsamlingens referat. Derfor sidder vi nu og fortolker. Referatet fra sidste års generalforsamling er ikke tydeligt, og derfor opfordres til at være mere præcis fremover.
Lars: Det kontingent vi vedtager nu, er det, der gælder for næste år. Sidste års generalforsamling vedtog 600 kr.
Gert: Taget til efterretning.
(?) Nedsættelsen gælder fra 14 – 15. De 100 kr. var en bemyndigelse ikke en vedtægts ændring. Ønsker man ikke 100 kr. skal man ikke have dem, ønsker man dem kan man få dem.
Dirigent opsummerer: Fremadrettet skal beslutningerne være skarpe, så der ikke er fortolkningsmuligheder.
Karsten: Man kan køre en generalforsamling uden at trække fronter, og alligevel diskutere.
Lars: Karsten du kan ikke være bekendt at trække det så skarpt op at du kalder det fronter. Vi har lov at diskutere. Vi skal være knivskarpe. Hvis en dagsorden ikke er i henhold til vedtægterne, må man så ikke påpege det? Hvis der er noget man ikke forstår, må man så ikke spørge?
Maren Justesen: Vi må være den nye bestyrelse taknemmelig. De gik ind i det. Fortsæt ad den venskabelige vej, som beretningen lagde op til.
Dirigent: Opfordrer til at følge Martins forslag. De der ønsker penge kan sætte kryds og så få de 100 kr. Kan vi få en tilkendegivelse.
Klemmsen: Er der nogen der er imod?
Fortolkningen er vedtaget. Bliver præciseret på næste års generalforsamling. Det nuværende gælder også næste arbejdsdag.
Palle Jensen, hus nr. 174: 200 husstande har betalt 600 kr. så de som vil, kan få for arbejdsdagen. Fasthold kontingentet som foreslået.
Finn Melgaard, hus nr. 98: Skal det forstås sådan, at der fra efterår 14 ikke udbetales 100 kr.
Dirigent: Bestyrelsen har noget med til næste generalforsamling.
Birgitte Buus, hus nr. 11: Sidst var det udsendt som forslag. Kan ikke være et forslag nu, fordi det ikke var med indkaldelsen ud.
Dirigent: Vi kan ikke lave beslutning nu.
Dirigent: Er man interesseret i nedsat kontingent til 500 kr. for 2014 – 2015?
Ud af 46 stemmeberettigede stemte 42 stemmer for. 1 imod. 3 undlod at stemme.
Vedtaget punkt b., som så er afsluttet.
d. Rør og dræn
Martin: Udskiftning af rør under overkørsler. Bestyrelsen vil ikke have vand i området. For at grunde under vand vil vi oprense. Rør gavner alle, derfor skal fremtidige udgifter pålægges foreningen. Det drejer sig alene om fremadrettede anlægsudgifter.
Bo Bluhme, hus nr. 84: Udskiftning eller kun nye? Gælder det nye indkørsler?
Martin: Det har vi ikke drøftet.
Klemmsen: Foreningen betalte rørene, ikke nedlægning. Alle rør er udskiftet. I foreslår, at det er udskiftning og ikke nye overkørsler. Det må grundejer selv betale.
Gert: Der holder jeg med Klemmesen. For at kunne udstykke skal der være vejadgang.
(?) Der må ikke lægges for små rør Har bestyrelsen en norm for størrelse på rørene?
Klemmsen: Det står i vedtægterne paragraf 13.
Dirigent: Er alle overkørsler udskiftet?
Klemmsen: Ja.
Gert: Klemmsen ligger der noget materiale over grøfterne mht. koter mv. og har du afgivet disse til den nye bestyrelse?
Klemmsen: Vi har ikke skrevet det ned. Vandlinjen er 0 det er det officielle. Den har vi kørt efter. Der ligger ikke noget materiale, tegninger mv. som viser hvad der er lavet.
Frank Justesen, hus nr. 97: Bare rørene kommer langt nok ned. Rør under grundvand skaber flow.
Klemmsen: De skal ikke graves dybere end, at de er tørlagte om sommeren. Ikke vedligeholdte grøfter giver mange myg. Derfor ikke dybe grøfter, som er med vand om sommeren. Vi har sænket grundvandet med ½ meter.
Dirigent: Det er ikke nye rør, men vedligeholdelse.
Jørgen: Korrekt. Det er en langsigtet planlægning.
Klemmsen: Er der ekstra ordinære udgifter, så sæt det på budgettet. Det er vedligeholdelses udgifter.
Dirigent: Punkt d bortfalder fordi det køres over driften. Ind i vedtægterne næste år.
Vi stemmer om udskiftning og ikke nyetablering. Hvor mange stemmer for at bestyrelsens forslag d. vedtages?
23 stemmer for, 18 imod og 2 undlod at stemme.
Forslaget er vedtaget.
5. Fremlæggelse af budget:
Budgettet er udsendt med indkaldelsen.
Gert gennemgår budgettet.
Lars (tidl. Kasserer) mener budgettet går fra 2014/15. Dirigenten konstaterer at budgetåret står på udsendte budget, så det må gælde for året 2013/14 som skrevet står.
Budgettet er vedtaget.
6. Valg af bestyrelses medlemmer:
Karsten Elkjær og Martin Christiansen er på valg. Begge genvælges uden modkandidater.
Andre der stiller op. Det er der ikke.
7. Valg af suppleanter:
Daniel Christensen, hus nr. 162 og Berit Sørensen, hus nr. 17 er på valg. Begge genvælges uden modkandidater.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

a. Hanne Meldgaard ønsker ikke genvalg. Jens Erik Olesen, hus nr. 168 stiller op som revisor og vælges.
b. Lise-Lotte Christensen, hus nr. 86 modtager genvalg som revisorsuppleant, og vælges.
9. Evt.:
Birgitte Buus: Skal der være snedronning/snekonge? Vælg en nu.
Jørgen: Den post overtager Gert. Sættes på hjemmeside og i referatet.
Birthe, hus nr. 117: Er der nogen fra bestyrelsen der følger med entreprenøren, når grøfterne renses?
Jørgen: Affaldet fra grøfterne bliver ikke smidt på kanten af grøften de steder, hvor de er velholdte. Det aftales med dem, der skal rense grøfterne.
Kjeld Arbjerg, hus nr. 132: Er der dato for hvornår grøfter renses?
Jørgen: Det kommer på hjemmesiden. Evt. mail til de berørte grundejer. Ikke dato, men hvilke uge.
Lars Pilegaard: Ros bestyrelsen, men læs vedtægter, så de bliver tidssvarende. Opsummer folder, og sæt det på hjemmesiden og i skabet ved postkasserne.
Jørgen: Har nogen input til vedtægter så send det på mail til Jørgen eller Gert. Også andre forslag er velkomne. Input til folder. Er der nogen, der vil være med i et udvalg uden for bestyrelsen til at opgrader folderen?
Flemming Jensen, hus nr. 28: Hvornår melder bestyrelsen noget ud om kloakering?
Gert: Den info kommer på hjemmeside.
Birgitte: Kommer i ca. 2030.
Kjeld Arbjerg: Gå ind på Mariagerfjordvand´s hjemmeside, der står alt.
Birgitte: Bestyrelseslisten i skabet ved indkørslen til Vidjeparken skal ajourføres.
Klemmsen: Tjek opslag ved Lodshuset vedrørende teltudlejning. Jeg lejer ikke telte ud mere.
Flemming Jensen: Containerområdet lignede en losseplads i sommer. Enten flere containere eller lukke pladsen.
Dirigenten: Er der for få containere?
Nej men folk skal ikke sætte sofaer mv.
Finn Melgaard, hus nr. 98: Kan vi ikke have flere containere om sommeren?
Nej vores egen sæk er ikke stor nok.
Klemmsen: De som lejer ud må have 2 stativer. Det har tidligere bestyrelse påpeget.
Jørgen: Det tager vi op i bestyrelsen. Input modtages gerne.
Knud Meldgaard, hus nr. 172: Foreslår flere flaskecontainere om sommeren.
Bestyrelsen tager containerpladsen op til vurdering.
Hanne Jensen, hus nr. 28: Vil gerne have hjemmeside åbnet mere. Kan kun knytte kommentar til, hvis vi har et Log on.
Det har bestyrelsen taget til efterretning.
d: Gælder det alle forslag? Laver bestyrelsen. Vedtægtsændringer til næste general. Er det til drøftelse?
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for godt fremmøde.

 

Dato: Dato:
Dirigent: Keld Sole Christensen Formand: Jørgen Jensen

Download pdf