Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 11-10-09
Formanden, Erik Klemmsen, bød velkommen til knapt 50 deltagere. Omtalte vores tidligere dirigent, Freddy Mogensens død.
1. Valg af dirigent
Thorkild Bluhme foreslået og valgt.Han takkede for valget og gennemgik dagsorden.
2. Beretning
Omtalte aktivitetsdagen i går, hvor der blev ryddet op i området bag postkasserne. En hård, men rigtig god og udbytterig dag. Erik Klemmsen beklagede meget, at der kun mødte ca. 25 op.Opfordrede til at fælde syge rødgran. Hold øje med dem.

Opfordrede ligeledes til overholdelse af gældende deklaration, lokalplan og vedtægter.

Hastigheden på vejene er efterhånden kom ned. Kun få holder sig ikke til de 20 km.

Hunde i snor: træk gerne hunden til side, så man ikke kommer til at træde i hundeefterladenskaber.

Når grundejere fx graver grøfter eller rydde op på fællesarealer, er det rigtigt fint, men formanden opfordrede til at man lige kontakter bestyrelsen, inden man går i gang.

Opfordrede endnu en gang til overholdelse af regler omkring brug af bålpladsen. Fx er der nogle, der har læsset affald af, når bålpladsen er lukket. Igen er der ligeledes afleveret byggeaffald, jern, fliser,- Det er årsag til, at manden med den gode flisemaskine IKKE vil flise træ og grene fra bålet. Bestyrelsen opslår derfor en stilling som bålafbrænder. Vederlag: 1000 kr. årligt.

Omtalte placering af nyt renseanlæg. Formanden har deltaget i et fællesmøde med andre grundejerforeninger fra Als- og Øster Hurupområdet. Der er stemt for en placering ude i Måen ved vindmøllerne frem for den fra kommunal side foreslåede placering ved Møgelholt.

Omtalte hjemmesiden (www.vidjeparken.dk), ligesom han opfordrede til at give e-mailadresse til sekretæren (birgitte@buus.mail.dk).

Der blev fra salen givet udtryk for ængstelse omkring bålpladsen. Hvis der ikke findes en bålafbrænder, nedlægges bålpladsen så? Formanden kunne dog love, at bålpladsen vil bestå.

Karsten Elkjær, nr. 147, spurgte til grøften, som tænkes etableret.

Erik Klemmsen omtalte ønskede grøft, som skal etableres. Efter en tidligere tilladelse givet fra kommunen er den nu delvist trukket tilbage, da området er kommet ind under Natura 2000. Der er tilsyneladende sjældne frøer og blomster i engen. Karsten Elkjær omtalte Hans Lods og Kristian Thygesens udtalelser ang. havvandet, som stiger ind.

Bent Konstantin Hansen melder sig som brandmester.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Lars Pilegaard Hansen gennemgik det reviderede og udsendte regnskab. Omtalte bl.a. forsikring af vores fælleshus.Et hjertesuk fra kassereren: Pr. 1.oktober er der 41 grundejere (ud af 210), der endnu ikke har betalt kontingent. Det er ekstra arbejde til kassereren. Han skal skrive ud, telefonere m.m for at inddrive kontingenter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget
Kassereren fremlagde det udsendte budget.Karsten Elkjær, 147, efterlyser forklaring på ønsket om en ny grøft. Formanden udtrykker, at det er grundejerne på vejen, der har ønsket det.

Karsten har aldrig haft problemer (er kommet der i MANGE år). Opfordrer alle til at lave ordentlige rør under overkørslerne. Formanden giver K.E. ret i, at gode rørgennemføringer er det allervigtigste..

5. Valg til bestyrelsen
Lars Pilegaard Hansen og Poul Erik Andersen foreslået og valgt.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
Berit Sørensen foreslået og valgt.
7. Valg af revisor
Tage Thomassen foreslået og valgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Frank Nielsen foreslået og valgt.
9. Evt.
Kurt Pedersen, nr. 79, omtalte en sø og grøft, som han har gravet op. Det er sø og grøft, som tidligere har været der. Det er selvfølgelig ok. Det, bestyrelsen opfordrer til, er, at man inden orienterer en fra bestyrelsen, idet man jo bevæger sig ud på fællesareal.Fx ville man have givet tilladelse til grundejer om at slå græs på engen til en fodboldbane, men nu har biologerne jo orienteret om frøer, der skal fredes, så derfor

Erik Sørensen, nr. 73 efterlyser muligheden for at videreføre den grøft, som Kurt Pedersen har renset op.

Formanden lovede at se på problemet, men henviste til, at vi faktisk har meget få muligheder for at handle, hvis det på nogen måde griber ind i naturen.

Frank Nielsen, nr.16 spørger ind til vejvedligeholdelse næste år. Opfordrede til, at man i hvert fald fald hvert 3.år tilgodeser alle stikvejene.

Formanden siger, at pengene bruges, hvor behovet vurderes at være størst.

Kassereren omtalte også den tilsyneladende gode brug af vejhøvl.

Tage Thomassen nr.11. Orienterede om, at man ikke kan høvle de små jordveje, idet man derved rykke større sten og rødder op.

Mette Jensen, 123, omtalte den nye dejlige legeplads. Kunne dog ønske sig en ekstra gynge. Formanden opfordrede grundejere med overskydende gyngestativer til at donere det til legepladsen.

Hanne Pilegaard Hansen, nr. 74. Husk blødt underlag ved gyngerne. Hvad med forsikringen.

Lilian Pedersen, 125. Hvad skal man gøre, når grundejere ikke overholder gældende regler. Hvad med at få Naturstyrelsen til at komme ud at se på forholdene?

Karsten Elkjær opfordrer til at få lavet stabilgrus sidelag ved den dårlige del af stamvejen. Ellers vil problemet være der til evig tid.

Lars Pilegaard Hansen hædrede Kirsten Klemmsen med en buket blomster, idet hun yder en kæmpe indsats i forbindelse med aktivitetsdag, renholdelse fa legeplads, Sankt Hans m.m.

Dirigenten takkede for god rod orden.

Afslutningsvis mindede formanden om, at såvel vedtægter, deklaration og lokalplan er gældende for området.

10. Orientering om fremtidige projekter
Formanden orienterede via Power Point show om tilbud om naturpleje/fældning af træer via Hede Danmark. Hede Danmark var i sommer ved grund nr. 92 og viste, hvordan de fælder træer og rydder op. Omtalte hvordan man med rød spraymaling afmærker ønskede træer, hvordn man med hvid tape markerer ”fredede” grenem sten eller andet, og hvor skånsomt Hede Danmark kan fælde træer.Frits fra nr. 86 siger, at Skovdyrkerforeningen fælder træer og betaler for dem. Medlemmer, der ikke ønsker at benytte Hede Danmarks tilbud, kan evt. henvende sig der. Hede Danmarks tilbud koordineres gennem Erik Klemmsen.

Prisen pr. træ er afhængig af, hvor mange træer, der skal fældes.

Såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, kan man henvende sig til Erik Klemmsen inden jul.

Lars Pilegaard Hansen fremlagde en skitse med forslag til renovering/udbygning af fællesarealet ved den nuværende legeplads. nMange træer i begge sider kan fældes, idet fællesarealet er60 mbredt, mens den nuværende rydning blot er ca.20 m.

Hanne nr. 172 synes, træerne omkring legepladsen er smukke og ikke bør fældes. Man burde lader træerne være, så det kunne blive ”urskov.”

Flere gav udtryk for ønske om legeplads, mens andre ikke ønsker det.

Nr. 34 spørger, om bestyrelsen har undersøgt, hvorfor flere grundejerforeninger nu nedlægger legepladser.

Knud 172 synes, fyrretræerne skal bevares, og at man skal tage hensyn til de grundejere, der bor lige i nærheden. De vil blive generet af børnestøj.

Det lykkedes ikke at danne et arbejdende udvalg, som skulle tage sig af udarbejdelse aflegepladsområde. Det er derfor op til bestyrelsen at arbejde videre.

11. Eventuelt
Birgitte Buus takkede Kirsten Klemmsen for sine altid store indsats med oprydning i området, pyntning og ikke mindst, da hun lagde hus til alle 32 fra aktivitetsdagen til at komme indenfor til landgangsbrød, kaffe og kage.

Underskrevet af
Dirigent: Thorkild Bo Bluhme sekretær: Birgitte Buus