Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008

Generalforsamling søndag den 12-10 2008
Formanden Erik Klemmsen bød velkommen til ca. 57 fremmødte.
1. Valg af dirigent
Freddy Mogensen blev foreslået og valgt. Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet indkaldelsen er udsendt 16.sept. 2008. Opfordrede medlemmerne til at oplyse navn og husnummer ved ønske om ordet. Dagsordens rækkefølge ændret en smule. Se nedenfor.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Har haft et travlt år, nået meget. Håber medlemmerne er tilfredse. Gode aktivitetsdage, hvor der udføres meget godt arbejde, og der hygges rigtigt meget. Opfordrede flere til at møde op.Fælleshuset er renoveret. Der er sat flere bord- og bænkesæt ud til glæde for rigtigt mange. Affaldsspandene er fjernet, idet de blev benyttet til alt muligt, som folk burde tage med hjem.Hastighedsbegrænsningerne har hjulpet.Vejbelægning og vejvedligeholdelse. Her har man prøvet med knust asfalt, som holder noget bedre, men der skal betydeligt mere på for, at det kan holde.Postkasseanlægget er blevet pænere, stakittet er malet, nye opslagstavler, nye containere er kommet til. Henviser til at folk ikke smider fx bildæk, toiletter, håndvaske, fjernsyn m.v. i containere. De ting skal på genbrugspladsen.

Bålpladsens område er blevet stabiliseret. Opfordrer medlemmerne til at læsse pænt af.

Henstiller til, at lodsejerne slår græs ude i rabatten, når man alligevel slår græs på egen grund.

ariagerfjord kommune er ikke tilfreds med forholdene for renovationsbilens mulighed for at komme rundt. Der skal være frit i 3,2 meters bredde og 4 meters højde. Endvidere skal der være vendeplads. Kommunen har sendt en flere sider ang. kravene til formanden.

Affaldsstativerne skal stå frit med 1 m fri i bredden og 2 m i højden og endvidere på fast grund, altså ikke græs. Tegningen over kravene bliver sat op i kassen ved telefonboksen.

Opfordrede til at få tingene bragt i orden.

TDC fornyer deres samlebokse, når der er tid. Det indebærer, at folk får bedre mulighed for at få en ordentlig bredbåndsforbindelse, hvis de ønsker det.

Rødgran er i øjeblikket truet af en bille. Det smitter fra træ til træ. Opfordrede til at få fældet syge træer og bringe det fældede ned på bålpladsen.

Dagmar Rahbek er trådt ud af bestyrelsen og Lars Pilegaard Hansen er som suppleant trådt ind. Formanden udtalte, som Dagmar havde bedt ham, at bestyrelsen ikke havde tillid til, at hun kunne udføre et regnskab, som tilfredsstiller bestyrelsen.

Elin Mathiesen, 199, glædede sig over det nye kort ved indkørslen til Vidjeparken.

Kurt Pedersen, 179, oplyste at skraldemændene brugte private vendepladser. Det kører indkørslerne op. Formanden bad Kurt kontakte ham, og så vil de i fællesskab se på problemet.

Finn Jensen 153: Klager over huller i vejene. Formanden indrømmer, at det endnu ikke er lykkedes at bringe alle vejene i god nok tilstand.
Bent Mathiesen, 199.: ønskede tværribber på gangbroerne, da de kan være glatte. Formanden vil også gerne se en forbedring af opgaverne, men vi mangler flere grundejere på arbejdsdagene. Opfordring til alle grundejere om at møde op og hjælpe.

Fra salen: God ide at lave render ud fra vejen, idet det er vandet, der ødelægger vejene.

Jens Sørensen, 73: Der mangler at blive renset op i grøften ved 70-numrene. Diget skal måske forbedres, idet der var oversvømmelse for et par år siden.

Fra salen opfordredes til at fylde hullerne op først, inden der bliver lagt et jævnt lag ud. Formanden oplyste, at der er lagt bunker af vejfyld ud i hver ende af stikvejene, men folk har ikke været gode til at bruge det på eget initiativ.

Formanden er positiv over for, at folk giver udtryk for, hvad der er galt, men igen er det et prioriteringsspørgsmål, hvad der skal laves.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskabets fremlæggelse
Formanden bad revisor Tage Thomassen fremlægge regnskabet, idet kassereren er til sin datters bryllup.Tage gennemgik regnskabet med de vigtigste poster. Porto er en stor post, så der opfordredes til at melde sig til e-mailpost gennem Birgitte (birgitte@buus.mail.dk)Nye containere har kostet 3300 kr., så pas godt på dem. Fælleshuset er blevet renoveret, men nu kan det også holde i mange år. Overskud på ca. 40.00 kr., som indgår i næste års budget.Regnskabet blev enstemmigt godkendt
4. Formanden gav udtryk for bestyrelsens frustration over, at de vedtægter, som vi i fællesskab har vedtaget, alligevel gang på gang ikke overholdes. Stadig er der nogle, der går tur med deres hund, uden at den er i snor, kører for hurtigt ad vejene, brænder af på sin grund, ikke fjerner grenaffald fra skel osv. Formanden opfordrede til større selvjustits og opfordrede til, at man hjalp også naboen med at overholde reglerne. Bestyrelsen er selvfølgelig villig til at følge de beslutninger, der bliver truffet. Hvad kan/skal bestyrelsen gøre?Carl Jørn Adamsen 134- klagede over, at bestyrelsen ikke selv overholdt datoen for afholdelse af Sankt Hans fest ifølge deres omdelte folder “Velkommen til Vidjeparken.”Fra salen var der stemning for at folk, der gang på gang overtræder reglerne, hænges ud i “gabestok” i opslagstavlen. Formanden understregede, at bestyrelsen varetager medlemmernes interesser, men man er nødt til at vide, hvad medlemmerne ønsker.Gunnar Schack, nr.26 støttede forslaget med at hænge grundejere ud efter gentagne advarsler.Karin Sørensen nr. 64 omtalte brandfælder af visne grene, har selv hjulpet med at slukke en brand. Branden udvikler sig lynhurtigt – også i friske grene. Efterlyser ligeledes nye branddaskere.

Formanden vil forsøge at få en god pris gennem Falck, hvis flere ønsker.

Elin Mathiesen opfordrer alle til selv at sige til medlemmer, som ikke overholder reglerne.

Formanden konkluderede, at alle ønsker, at vedtægterne overholdes. Han takkede for forsamlingens input.

5. Indkomne forslagn
– Ingen
6. Budget
Tage Thomassen fremlagde kommende års budget.Man undrede sig over de store budgettal. Regnskabsåret går fra juli til juli. Allerede nu har man brugt 30.000 kr. på vejene, altså kun 20.000 kr. tilbage til resten af regnskabsåret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Erik Klemmsen, Arne Asbjørn Pedersen og Birgitte Buus.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Peter Sørensen, nr. 64 og Berit Sørensen, nr. 17, blev valgt.
9. Valg af revisor
Valgt blev Preben Jørgensen, nr. 13. Valg af revisorsuppleant. Frank Nielsen nr. 16 er valgt.
10. Orientering om fremtidige projekter
Formanden orienterede via Power Point show om tilbud om naturpleje/fældning af træer via Hede Danmark. Hede Danmark var i sommer ved grund nr. 92 og viste, hvordan de fælder træer og rydder op. Omtalte hvordan man med rød spraymaling afmærker ønskede træer, hvordan man med hvid tape markerer “fredede” grenem sten eller andet, og hvor skånsomt Hede Danmark kan fælde træer.Frits fra nr. 86 siger, at Skovdyrkerforeningen fælder træer og betaler for dem. Medlemmer, der ikke ønsker at benytte Hede Danmarks tilbud, kan evt. henvende sig der. Hede Danmarks tilbud koordineres gennem Erik Klemmsen.Prisen pr. træ er afhængig af, hvor mange træer, der skal fældes.Såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, kan man henvende sig til Erik Klemmsen inden jul.Lars Pilegaard Hansen fremlagde en skitse med forslag til renovering/udbygning af fællesarealet ved den nuværende legeplads. nMange træer i begge sider kan fældes, idet fællesarealet er60 mbredt, mens den nuværende rydning blot er ca.
20 m.Hanne nr. 172 synes, træerne omkring legepladsen er smukke og ikke bør fældes. Man burde lader træerne være, så det kunne blive ”urskov.”Flere gav udtryk for ønske om legeplads, mens andre ikke ønsker det.Nr. 34 spørger, om bestyrelsen har undersøgt, hvorfor flere grundejerforeninger nu nedlægger legepladser.Knud 172 synes, fyrretræerne skal bevares, og at man skal tage hensyn til de grundejere, der bor lige i nærheden. De vil blive generet af børnestøj.

Det lykkedes ikke at danne et arbejdende udvalg, som skulle tage sig af udarbejdelse aflegepladsområde. Det er derfor op til bestyrelsen at arbejde videre.

11. Evt.
Kurt Pedersen nr.79. Kan man få lov til at lave dæmninger, så man undgår oversvømmelser?Hanne Melgaard, nr. 172, opfordrede til at tale med Overgaard gods ang. pris m.m.79 A takkede bestyrelsen for et rigtigt godt arbejde i årets løb, bl.a. takkede han for stenene, som er lagt på strandarealet. Opfordrede den enkelte til at bruge en skovl og selv reparere vejene lidt. Hjælp hinanden i stedet for altid at klandre bestyrelsen, udtrykte han.Karsten Elkjær, 147: Hvor skal den nye grøft laves? Formanden beskrev den ”skæve” grøft, som går tværs over privat område, men som nu skal gå direkte ud til havet på samme måde som de øvrige. Fra salen blev der rejst tvivl, om et sådan ny grøft er nødvendig. Bestyrelsen vil selvfølgelig undersøge sagen nærmere, inden et sådant arbejde går i gang.Dirigenten takkede for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden for det store fremmøde.

Als, den 12.oktober 2008
Underskrevet af dirigenten, Freddy Mogensen, og sekretær, Birgitte Buus.