Generalforsamling 2011

Generalforsamling søndag den på 16.oktober 2011
På Als kro

Formanden bød velkommen til 50 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Bo Bluhme foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Han gennemgik dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning
Erik Klemmsen omtalte forårets aktivitetsdag i godt vejr med stor opbakning. Ligeledes omtalte han gårsdagens vellykkede arbejdsdag . Opfordrede alle til at huske at få tømt deres postkasse. Ellers tømmer formanden den snarest.Vandværket er i gang med at renovere hovedvandledninger. Derfor er der en del opgravninger i området. Det er dejligt, at man nu er mere sikret mod brud.

Omtalte glæden ved at se rabatter, der er slået. Opfordrede til at alle får slået rabatterne.

Snerydningen foreståes af ”snedronningen”. Sidste år blev der kun ryddet en gang. Kontakt Birgitte, hvis I finder snerydningen for dårlig.

Bålpladsen er lukket. Opfordrede til, at man bruger den nye genbrugsplads i Als.

Dog laver vi lige et sankt Hans-bål i juni.

Opfordrede til at oplyse mailadresse til sekretæren, Birgitte, idet vi kan spare en del porto, og man vil kunne blive opdateret hurtigere. Ligeledes opfordrede han til at holde sig orienteret på www.vidjeparken.dk

Takkede bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde. Takkede endvidere Poul Erik for stor indsats, som desværre så slutter nu, idet han har fået solgt sit hus. Han fik 2 flasker vin for sin indsats.

3. Aflæggelse af regnskab
Lars Pilegaard Hansen gennemgik og kommenterede det udsendte regnskab.Bestyrelsen ønsker at have en ”stødpudekapital” på ca. 100.000 kr. Alle bilag lå fremme, så man kunne orientere sig. Ingen kommentarer til regnskabet.
4. Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde næste års budget. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
5. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen er indkommet:” Bestyrelsen bemyndiges til at inddrive restancer fra grundejere, som ikke efterkommer foreningens vedtægter, gennem advokat/inkasso.”Formanden kommenterede ønsket om at præcisere hensigten i foreningens vedtægter, og at alle i denne demokratiske forening er forpligtet til at efterleve vedtægternes ånd og bogstav.

Formanden omtalte sager med grundejere, som ikke har villet betale det beløb, som foreningen har lagt ud for den enkelte til nedlægning af rør.

Endvidere fra bestyrelsen: ”Vidjeparken er et ferieområde, hvor man kan nyde naturen i fred og ro og ikke høre støj og larmende musik, som måske ikke falder i ens smag. Derfor er det ikke tilladt at spille så højt, at det generer de omkringboende, og i al fald skal al musik, som kan høres i nabolaget, være indstillet senest kl. 23. Det påhviler grundejere, som udlejer deres huse, at gøre lejerne opmærksomme på dette forhold.”

Finn Melgaard nr. 78 har aldrig oplevet problemer med musikstøj. Derimod føler han sig mere generet af støj fra arbejdsredskaber tidlig morgen, eftermiddag og aften.

Dirigenten opfordrede Finn Melgaard til at fremkomme med nyt forslag til næste års generalforsamling ang. begrænsning af brug af motoriserede arbejdsredskaber.

Bestyrelsens forslag blev godkendte, dog med den ændring af udtrykket med musik, som måske ikke falder i ens smag bortfalder.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Pilegaard Hansen blev genvalgt.Poul Nielsen blev foreslået som erstatning for Poul Erik Andersen, som har solgt sit hus.

Poul Nielsen blev valgt.

7. Valg af 2 suppleanter
Berit Sørensen genvalgt.
Carl Jørn Adamsen foreslået og valgt.
8. Valg af revisor
Preben Jørgensen genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant
Frank Nielsen genvalgt.
10. Eventuelt
Finn Rasmussen, 160: Er bestyrelsen bemyndiget til at lukke bålpladsen? Kommunen stiller større krav til bålpladsen. Alle bålpladser i kommunen er principielt lukket. Dog kan man så søge at få den godkendt. Det er dog tilladt at afbrænde Sankt Hans bål. Bestyrelsen har valgt ikke at forsøge at få den godkendt og har derfor valgt at lukke den. Finn beder bestyrelsen om at kæmpe for at bibeholde bålpladsen.Lars Pilegaard Hansen omtalte, at det at nogle har afleveret beton m.m. på pladsen, hvilket har gjort, at vi ikke kan få en flismaskine.

Nr. 98 omtaler brandfaren ved at lade affald ligge på grunden.

125 synes ikke, det er kønt at have de store læs træaffald. Er rigtig glad for den fine genbrugsplads, vi har fået i Als.

Dirigenten opfordrede Finn, 160, til at fremsætte et forslag til næste års generalforsamling ang. Lovliggørelse af bålpladsen.

Vejledende afstemning: 13 stemmer for bålpladsen bibeholdes i større udstrækning. 13 stemmer for bestyrelsens indstilling. 1 er ligeglad med bålpladsen.

Bestyrelsen vil undersøge kommunens afgørelse ang. Bålpladsen. Afgørelsen lægges ud på hjemmesiden.

Ilse, nr. 160, spørger, om det er rimeligt, at en grundejer med en grøft foran skal betale, mens grundejeren på modsatte side af vejen ikke skal betale?

Diskussion omkring hvem, der skal betale for opgravning og nedlægning af rør. Dirigenten henviste til foreningens vedtægter og tidligere års generalforsamlingsbeslutninger.

Bent orienterer om, at det ifølge deklarationen påhviler den enkelte grundejer at passe arealet fra ens egen grund og ud til vejen.

Frits, 86, er utilfreds med overkørslerne. Dirigenten påpegede, at han skulle have reageret, da emnet blev behandlet på generalforsamlingen tidligere år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formanden, Erik Klemmsen, takkede for god ro og orden og bød forsamlingen på en rullepølsemad.