Generalforsamling 2015

Generalforsamling i grundejerforeningen den 11. oktober 2015

1. Valg af dirigent:
Keld Sole Christensen
2. Bestyrelsens beretning:
Beretning er godkendt uden kommentarer.
3. Aflæggelse af regnskab:
Clemsen: Hvor meget er brugt til materiale og hvor meget til løn.
Gert: det kan jeg ikke svares på, på stående fod. Du er velkommen til at komme ned til Gert og få det at vide.
Birgitte (11) Hvad er fælles arrangementer? Hvad er fællesarealer?
Gert: Arbejdsdage, Skt. Hans og GF. Fællesarealer: Legeplads og legeredskaber.

Herefter er regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag:
Forslag fra nr. 52:
Jørgen gengav bestyrelsens holdning – Det er et fredet areal, og det vil bestyrelsen ikke gøre noget for at ændre, med mindre generalforsamlingen pålægger det.
Overkørsler blev forbedret på arbejdsdagen dagen i går.
Det burde være naturligt, at man ikke smider ting i naturten, men bestyrelsen kan ikke gøre noget for at forhindre folk i at gøre det.
Der kom et forslag om skralde spande nede ved stranden.

Clemsen: Der har tidligere været skraldeposer ved stranden. Det virkede ikke. Bestyrelsen skal tømme hvis det skal virke. Vi inddrog det fordi det ikke virkede dengang.
Birgitte (11) Man skal selv tage sit affald med.
Keld (149) Det handler om moral, og det kan vi ikke lave love for.
74 A Tror ikke renovationen tager affaldsposer med fordi renovationen betales via ejendomsskat.
184 Vi ser ikke affald, så hvor stort er problemet.
26 På rastepladser hvor der ikke er affaldsposer står et skilt med ”Husk at tage dit affald med”.
Det er et foreslås, at bestyrelsen sætter sådant et skilt op.
Bestyrelsen undersøger om renovationen vil tage det.
Clemsen: Bestyrelsen skal forhindre at nogen henter sand på stranden.
Berit Det er forhindret at det sker igen. Berit har påtalt det over for ham, som hentede sand.
149: Strandengen er fredet
33: Bestyrelsen skal undersøge, om der kan gives dispensation fra frednings reglerne.
174 vi har en dejlig natur, og det skal vi ikke ændre.
149: Hvis det lykkes – hvor mange pølsevogne mv. kommer så? Er det vi vil?
Martin Er det noget bestyrelsen skal undersøge?
Birgitte: Vi skal stemme om, om bestyrelsen skal undersøge dispensationsmulighed.

Afstemning:
For stemte ingen.
Imod alle. (Der blev ikke talt stemmer)
Forslaget faldt.
Drænrør:
Der er lavet forbedringer i går.
Støj:
Ingen kommentarer.
Forslag fra nr. 184:
Vej chikaner

Jørgen: Indtil videre ikke chikaner, problemet skal løses med adfærdsregulering.
127: Vej chikaner giver ekstra støj.
184: Det er fra postkasserne og ned det er et problem mod stranden.
Chikaner kan være cementrør.
Clemsen: Manger er begyndt at sænke farten.
Send brev fra bestyrelsen til konkret person.
Jørgen: Det er ikke kun en person, der kører for stærkt.
Wigdis: Spørg kommunen om man må etablere chikaner op.
174: Det er beboere, der kører for stærkt. Det er de store biler, der støver. Ønsker ikke chikaner ud for hvor vi bor. Det er adfærdsregulering, der skal til.
Berit Det er forhindret at det sker igen. Berit har påtalt det over for ham, som hentede sand.
Keld: Har vi lovhjemmel til 20 km/t skilte? Det har vi ikke. Hvis vi rører ved det, kan vi risikerer at blive bedt om, at fjerne skilte.
Jørgen: Har bestyrelsen sanktionsmuligheder – Nej.
Keld: Forsamlingens holdning til, at man skriver til enkeltpersoner?
Berit: Der er mange vi ikke kender, som kører for stærkt. Vi skal ikke hænge en enkelt person ud.
163: Bestyrelsen skal påtalt over for kommunen, at deres personale kører for stærkt. Har påtalt det over for kommunen, det har hjulpet. Har også påtalt over for postvæsenet, at posten kører for stærkt.
Clemsen: Har talt med posten. Som siger, at vi ikke har ret til at sætte fartgrænser. Hvad virker bedst. At sige det til den post, der kommer, eller at skrive til postvæsen.
Keld: Det er moral og adfærd. Vi kan ikke styre andre mennesker.
179 A: En ide at lægge telefonpæle ud som chikane? Må man.
Birgitte (11) Det må man.
26 forkert at lave chikaner. Det laver for meget støj. Flere skilte med legende børn.

Forslaget om chikaner sat til afstemning:
Skal bestyrelsen arbejde på at finde ud af, hvilke muligheder for chikaner, der er?
For spørgsmålet stemte 6
Imod forslaget stemte 28.
Forslaget er forkastet-
Forslag fra nr. 127:
Oprens og vedligehold af grøfter:

Jørgen: Ingen skal selv sætte entreprenører i gang med at grave. Det gør bestyrelsen. Hvordan kan forslag så stilles?
(?) Har konstateret at oprensningen ikke sker. Vi vil gerne se en plan for hvornår det sker.
Jørgen: Bestyrelsen kan ikke p.t fremvise en plan, med der vil blive vedligeholdt. Der har været forskellige fagfolk som har set på det. Der vil blive vedligeholdt.
Martin; Foreningen gennemgår grøfter i løbet af efteråret, og deraf kommer plan for hvor der er mest brug for vedligehold.
Peter: Huse der ligger lavt har et problem. Systemet trækker det det kan, men det er ikke nok på grund af, at husene ligger lavt. Anskaf selv en pumpe. Kom gerne over til Peter og se, hvad han har gjort.
Clemsen: Hvilken grøfte er blevet gravet i år? Hvorfor er den grøft som trænger mest ikke renset?
Keld: Den enkelte må henvende sig til bestyrelsen hvis de har behov for hjælp.
Gert: Efterlyste i 2 år materiale over grøfter hos gamle bestyrelse. Har ikke fået det endnu.
(127) Har gjort opmærksom på, at grøft ikke er vedligeholdt. Er selv begyndt at grave i grøften.
Måske skal bestyrelsen opgradere rensning af grøfter på grund af mere regn.
Keld se vedtægter, som Keld læste op.
Alle bidrager fælles til at vedligeholde grøfter.
Clemsen: Der er 100.000 til at lave grøfter – Det er en buffer.
174: Alt hvad der er på grunden er ens eget ansvar. Alt uden for grunden er foreningens ansvar. Skal vi sætte rensning i system?
Martin: Det er et vigtigt punkt. Området skal være godt drænet.- Det vil bestyrelsen arbejde med.
Ret henvendelse til bestyrelsen, hvis I har behov for hjælp i forbindelse med grøfterne.
Peter: Als maskinstation tager 10.000 kr. for at rense grøfter op. Hvis der skal laves en tilstrækkelig stor grøft skal der broer over den.
Clemsen: Der er en sø fordi området ikke bliver afvandet. Der skal graves grøfter.
Keld: bestyrelsen opfordres til at opprioritere rensning/opgravning af grøfter. Også i budgettet
Grøfterne ved vejen er fællesskabets ansvar, på grunden er det grundejerens ansvar.

Forslagsstiller har fået svar OK.

5. Fremlæggelse af budget:
Gert fremlagde budget.
Kommentarer:
Ingen. Budgettet er vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Martin og Berit på valg.
Martin ønsker genvalg.
Birgitte: Stem på nogen som kommer meget i området.
Keld Arbjerg Pedersen ønsker at stille op.
Ikke flere stiller på, Kjeld er valgt.
Martin genvalgt.
Suppleanter:
Daniel er på valg og ønsker genvalg. Daniel er valgt.
Jens Erik Olesen stiller op som suppleant. Ikke flere. Jens er valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
160 Ilse stiller op som revisor. Ikke andre. Ilse er valgt.
Suppleant:
Maren Justesen stiller op. Ikke andre. Maren er valgt.
8. Evt.
Birgit: Læg bolde i kassen på legepladsen – opfordring til bestyrelsen.
33 skraldespand (containere) det er værst at papir og flaske containere er vær. Kan man få nogle andre.
Jørgen: Det kan afleveres i Als.
Der skal sorteres ved hvert hus i fremtiden.
Sommerhuse som nu, men har man brug for mere plads skal man gøre opmærksom på det til kommunen.
Jørgen og Gert vi tager en snak med kommunen, så vi kan få uddybet på hvad deres plan er for renovation i området.
Clemsen: Fællesforbrænding Nord måske sætte en container op igen?
Bestyrelsen kontakter Fællesforbrænding nord vedrørende flaskecontainer.
163: Et forslag om, at alle postkasser skal have reklamer nej tag. En opfordring fordi reklamer flyder.
Det skal stå på hjemmesiden at foreningen ønsker reklamer nej tak skilte på de postkasser, der ikke tømmes ofte.
Kan skraldespand opsættes ved de 4 vejen, og vil kommunen tømmer dem.
Den mulighed undersøger bestyrelsen.

Tage:
Se tages hjemmeside.
Det er HEF der beslutter (?)
Der er p.t. ikke noget nyt. Når det kommer står det på min hjemmeside.
43 i VP er interesseret til at komme til infomøde.
149:
Opfordrer alle til at støtte Tages initiativ.
Der er et link på hjemmesiden til Tages hjemmeside. Jørgen få det lagt ind og så afmeld hvis I ikke bruges. Så kan det tilmeldes igen.

Formand Jørgen Jensen Dirigent Keld Sole Christensen

Konstituering:
Jørgen Jensen, formand
Gert Qvist, kasserer
Dagmar Rahbek, sekretær
Martin Weier Christiansen
Kjeld Arbjerg Pedersen

Skt. Hans arrangement den 25.6.
Arbejdsdage 2016:
30.4.
15.10

Generalforsamling:
16.10.

Download pdf