Deklaration

Deklaration

Matr. Nr. 1b, Odde by m.fl.
Als sogn
Anmelder:
Lau.Bøgeholt-Laursen
Terndrup

Undertegnede ejere af matr. Nr. 1b, 5a, 6c, 9a, 10c, 11a, 14a, 14c, 14f, Odde by, Als sogn og matr. Nr.11b, 17b, 18a, 19g, 21b, 51, Helberskov by, Als sogn, erklærer herved med forpligtigende virkning for os og efterfølgende ejere af disse ejendomme og af parceller, der måtte blive udstykket derfra, at der stedse skal gælde følgende bestemmelser:


1.

Enhver anvendelse og bebyggelse skal respektere de til enhver tid gældende bestemmelser i Als kommunes bygningsvedtægt, bygningsreglement, sundhedsvedtægt og den øvrige lovgivning for anvendelse og bebyggelse i området.

Overtrædes disse bestemmelser, er sognerådet berettiget til ved fogeden at lade nedlægge forbud uden sikkerhedsstillelse mod sommerhusets anvendelse, indtil det påtalte forhold er bragt i orden, og om fornødent ved fogedens bistand at udsætte beboerne af huset.

Enhver af nedennævnte påtaleberettigede har, hvis huset efter vedkommendes påtaleberettigedes skøn forfalder, ret til at tage retsligt skrift til dets fjernelse, hvis vedkommende ejer ikke inden ½ års varsel har afhjulpet manglerne (alt dog kun for så vidt angår husets ydre).


2.

Opstilling af campingvogne og lignende er forbudt. På hver grund må kun opføres et sommerhus. Toiletrum og deslige skal være indeholdt i hovedhuset. Garager, der ikke lovligt må anbringes i dette, må vel opføres særskilt, men det skal være i nøje tilslutning til bestående hovedhus, således at karakteren af en samlet bebyggelse bevares. Fornøden udvidelse skal dog kunne tillades efter ansøgning til sognerådet cfr. dog nedenfor i § 10.

Hovedhuset må ikke være mindre end 35 m2 bebygget areal.

Ydre bygningssider, sokler og tage skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelsk rødt, italienskrødt, dodenkop) eller disse farvers blanding med hvidt, sort eller gråt. Til døre, vinduesrammer eller lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt.

Ingen bygning må opføres med mere end en etage.

Drikkevandsledninger skal alene etableres fra fællesvandværk.


3.

Ejere af sommerhusparceller fra ejendommene er pligtige til at stifte en grundejerforening, senest når 20 sommerhusparceller ved endeligt skøde er frasolgt ejendommene, eller når sognerådet stiller krav herom.

Grundejerforeningens vedtægter såvel som ændringer heraf skal godkendes af sognerådet, og enhver der ved køb, arv eller anden overdragelse bliver ejer af en parcel er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.


4.

Såfremt hegn omkring parcellerne ønskes af ejerne, må hertil kun anvendes levende hegn, evt. suppleret med en enkelt glat tråd på stolper af max. 1 meters højde. Raftehegn, plankeværker og lignende (ikke over 3 m lange) må kun anvendes som læskærme i forbindelse med bebyggelsen. Pigtrådshegn, stakitter og lignende må ikke anvendes.

På parcellerne må ikke anbringes nogen form for reklameskilte eller lignende, og der må ikke uden tilladelse af de i § 10 omtalte påtaleberettigede anvendes brugte materialer til ydervæg og tag ved opførelse af sommerhus. Der må ikke forefindes butikshandel, udsalg, kiosk, fabrik, værksted, lager, stald eller lignende, kreaturhold, svinehold, pelsdyravl, hønsehold, restaurations- eller forlystelseslokaler, oplags- eller losseplads, eller nogen art af virksomhed, der ved støv, røg, ildelugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde til gene for omboende eller til forringelse af nærværende deklarations tilstræbte helhedsvirkning. Ej heller må der på ejendommen eller parceller herfra oprettes eller drives børnehjem, nerveklinik, sanatorium eller pensionat for personer med smitsomme sygdomme. Efter indstilling fra vedkommende grundejerforenings bestyrelse kan sognerådet tillade afvigelser fra de i nærværende deklaration § 4 indeholdte bestemmelser, når særlige forhold taler derfor, og når sådanne afvigelser ikke berøver kvarteret dets karakter, som nærværende deklaration tilstræber. Hvor det drejer sig om de nedenfor i § 10 omtalte ydergrunde eller friluftsreklameskilte skal tillige fredningsnævnets tilladelse indhentes.


5.

Vandledninger skal etableres i fællesskab mellem alle parceller, der udstykkes fra ejendommene, og eventuelle beslutninger herom træffes af vedkommende grundejerforening i henhold til dennes vedtægter. Sivebrønde må kun etableres efter bygnings- og sundhedsmyndighedernes tilladelse og skal etableres som vist på en af sognerådet godkendt fælles plan.


6.

Ejere, der udlejer eller udlåner parceller udstykket fra ejendommene er ansvarlig for, at de, til hvem de således overlader brugen, overholder bestemmelserne i nærværende deklaration og de øvrige på arealet tinglyste servitutter.


7.

Langs med vejen Helberskov-Als odde skal der på ejendommene, i det omfang ejendommene grænser umiddelbart op til nævnte vej, inden 1 år efter tinglysning af nærværende deklaration plantes et ikke under 25 m bredt bælte af blandet bevoksning (løvtræer, nåletræer, buske), ligesom denne bevoksning til stadighed skal opretholdes.

Denne bestemmelse gælder dog ikke fællesarealet på matr. Nr. 5a og 1b jf. nedenfor
§ 7, stk.d.

De på vedhæftede tinglysningskort med grøn farve angivne arealer skal stedse henligge som fællesareal for de respektive hovedparceller og parceller, der senere udstykkes heraf, og der vil være at meddele grundejerforeningen skøde på arealet når 20 sommerhusparceller ved endeligt skøde er solgt fra den respektive ejendom.

For de udlagte fællesarealer gælder følgende regler:

a) Arealerne må ikke bebygges eller udnyttes til andre formål end sådanne som er anført i nærværende deklaration (Opstilling af campingvogne, boder o.s.v. er således forbudt).
b) De udlagte fællesarealer kan ikke afhændes af grundejerforeningen, og samtlige ejere af hovedparcellen og derfra udstykkede parceller har ret til frit ophold og gående færdsel på fællesarealerne.
c) De til enhver tid værende ejere af parceller, der udstykkes fra de respektive ejendomme, deltager i alle udgifter til vedligeholdelse, drift, skatter, afgifter m.v. vedrørende fællesarealerne og veje samt beplantning, anlæg, ren- og vedligeholdelse heraf, afløbsledninger og forsyningsledninger herpå m.v. idet udgifterne fordeles mellem parcellerne med en part for hver grund.
d) Fællesarealerne skal i det væsentlige friholdes for beplantning med andet end græs og siv.
e) Nuværende og fremtidige ejere skal respektere effektiv vej- og stibredde, uden at der betales erstatning for skråningsarealerne, hegn m.v. Levende hegn mod sådan vej og sti må ikke plantes nærmere end 30 cm fra vej- og stiskel og skal holdes indklippede, således at de ingensinde går ud over vej- og stiarealer.

8.

Som bestemmelser der har særlig relation til enkelte ejendomme skal fremhæves:

Ad matr. Nr. 1b og 5a:

Alle bebyggelser på den sydligste række grunde skal placeres nord for den på vedhæftede rids over disse grunde indtegnede bebyggelseslinje.

På hver parcel skal køberen lade plante mindste 50 forsttræer senest et år efter at skøde, betinget eller endeligt, er tinglyst og disse skal fornyes, således at der altid er mindst 50 træer.

Der må ikke på parceller fra ejendommene plantes poppel eller bævreasp. Beplantninger på parcellerne må ikke være højere end 1,80 m + 1 gang afstanden til nærmeste skel eller vejkant.

Træerne skal plantes således at de slører bebyggelsen på parcellerne, navnlig set fra den offentlige vej og fra kysten. Træbeplantningen skal suppleres med buskbevoksning for at forøge den slørende virkning og sådan buskbevoksning skal opretholdes.

Sommerhusparcellerne skal i øvrigt hovedsagelig henligge i naturtilstand og have- og køkkenurter må kun plantes eller sås på et højst 50 m2 stort areal i tilslutning til bebyggelsen, og må ikke komme syd for bebyggelseslinjen.

På fællesarealet er der i 1951 på matr.nr.1b opført et sommerhus, beliggende i arealets sydøstlige hjørne, formentlig fuldt ud lovligt. Sommerhuset ejes af overbetjent Egon Toftbjerg, Randers, der har lejet grunden af Jørgen Lods. Lejekontrakten udløber i 1969. Undertegnede Jørgen Lods indgår, på egne og efterfølgende ejere af matr. Nr. 1b og 5a, Odde by, Als sogn, på at opsige lejemålet til ophør til udgangen af 1969 og drage omsorg for, at det pågældende hus fjernes fra ejendommen inden den 1/5 1970.

Ad matr. Nr.17b og 21b:

Det skal være ejerne tilladt, når detailplanerne godkendes af sognerådet og fredningsnævnet, på dele af matr. Nr.17b og 21b at indrette indkøbssted (butikker), campingpålads, parkeringsplads,cafeteria, motel, hotel el.lign., såfremt der er behov for sådant.


9.

Det skal uanset bestemmelserne i § 4 være ejerne tilladt at dyrke arealerne landbrugs- og forstmæssigt indtil disse sælges som sommerhusparceller, og for fællesarealernes vedkommende indtil de respektive grundejerforeninger overtager disse.


10.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration er de respektive grundejerforeninger og Als sogneråd hver for sig.

Påtaleret tillægges endvidere Fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds specielt for så vidt angår ”ydergrunde” d.v.s. sådanne grunde, der ligger nærmest fjord, hav eller vejen fra Helberskov til Als Odde.

Huse på disse grunde skal stedse være dækket af slørende beplantning. Fredningsnævnet meddeler til gengæld dispensation fra bestemmelserne i naturfredningsloven § 25, stk.2 (300 m zonen fra skovbryn), dog meddeles ingen sådan dispensation f.s.v. angår de arealer, hvor skovbrynet kan iagttages fra søsiden, dette gælder matr.nr. 6c, Odde by, 11b, 17b, 18a, 19g, 21b og 51, Helberskov by, alt af Als sogn.

Eventuelle arealer mellem denne 300 m zone og strandbyggelinjen (naturfredningsloven § 25, stk.1) må ikke bebygges, alt for at sikre, at Als Odde kan fremtræde, set fra søsiden, som en skovklædt, tilsyneladende uberørt halvø.

Med hensyn til matr. Nr. 1b og 5a, Odde by gælder de særlige i deklarationens § 8 indeholdte bestemmelser. Matrikel nr. 5a må således i overensstemmelse med deklarationens øvrige bestemmelser bebygges med sommerhuse nord for den på kortet viste byggelinje.

Den ovennævnte påtaleret for fredningsnævnet har til formål at give nævnet indseende med, at bebyggelsen på området får en sådan karakter og udformning, at den i forbindelse med sløringsbestemmelserne jf. også §§ 7 og 8 efter nævnets skøn fremtræder diskret. Så længe det kun drejer sig om enplanshuse og under forudsætning af, at det bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 ønsker nævnet sig ikke bortset fra ”ydergrundene” tegninger forelagt til godkendelse inden bebyggelse finder sted.

Såfremt et senere ønske om tilbygning bringer det bebyggede areal over nævnte 75 m2 skal andragende herom indgives ikke blot til sognerådet (§ 2) men også til fredningsnævnet.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. Nr. 1b, 5a, 6c, 9a, 10c, 11a, 14a, 14c, 14f, Odde by, Als sogn oog på matr. Nr. 11b, 17b, 18a, 19g, 21b og 51, Helberskov by, Als sogn.

Denne tinglysning er en forudsætning for nævnnets tiltrædelse.

Med hensyn til servitutter og pantegæld henvises til ejendommenes blade i tingbogen

 

 

Ovenstående tinglyst i 1968.