Generalforsamling 2014

Generalforsamling 12. oktober 2014

Keld Sole Christensen (nr. 149) blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne.

BERETNINGEN FRA BESTYRELSEN V. FORMAND JØRGEN JENSEN (NR.38).

Jørgen Jensen aflagde bestyrelsens beretning:

Gav udtryk for, at bestyrelsen er glad for opbakningen til generalforsamlingen.
Ligeledes stor tak til alle de frivillige, som gør et stort arbejde i Vidjeparken med at ordne rabatter, veje, hjemmeside mv.
Spørgsmål:
Erik Klemmsen, hus nr. 94. Hvad har I gjort ved grøfterne i år?
Jørgen: Ikke noget endnu, det sker i efteråret. Vil rådføre os med en, der ved noget om, hvad der skal til. Bestyrelsen vil rådføre sig med fagfolk.
Klemmsen: Luk op ud til vandet.
Jørgen: Vi giver ikke et bud på, hvordan lige nu. Bestyrelsen indhenter fagfolks udsagn.
Gert Qvist, hus nr. 161: Har gået langs grøfterne. Grøfterne ligger under havniveau.
Herefter ikke yderligere kommentarer til beretningen. Beretningen er godkendt.
Forårs- og efterårsarbejdsdag har haft rigtig god opbakning, tak for det.
Bestyrelsen ønsker, at fokuserer på vedligehold mere end på ændringer.
Skriv gerne ideer til forbedringer på hjemmesiden, på mail til bestyrelsen, eller kontakt bestyrelsen direkte.
Grøfterne er blevet gravet op, og de vil også blive slået.
Broer ved stranden er blevet lagt i rør. Vi håber de holder længere på den måde. Broen ved Jægerskoven bliver lavet snarest.

FREMTID: DRIFT OG VEDLIGEHOLD.

Skralde område. Kommunen arbejder på kildesortering ved de enkelte huse. Derfor ændrer vi ikke noget, ved placeringen af containerne nu.

Ideer til legeplads modtages gerne. Bestyrelsen har ikke facitlisten til hvordan legepladsen skal være. De, der benytter den må meget gerne komme med ideer.

Jørgen Jensen har modtaget en mail med ønske om hastighedsbegrænsning på vejene i Vidjeparken. Hvis nogen har konkrete ideer til hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene, modtager bestyrelsen gerne sådanne. Der skal også lyde en opfordring til alle om, at bede venner, gæster m.v. om ikke at køre stærkt.

Det er bestyrelsens intention, at værne om den natur vi har her. Bestyrelsen ønsker at vedligeholde det, der er, og ikke at ændre på områdets udseende.

Der var Ingen kommentarer til beretning.

Beretning godkendt.

Regnskab v. Gert Qvist (nr. 161)

Gert Qvist gennemgik regnskabet, som også er fremlagt på stedet.

Kommentarer:

Lars Pilgaard (nr. 74), påpeger at regnskabet ifølge vedtægterne skal underskrives af hele bestyrelsen. Men finder det i orden, hvis hele bestyrelsen kan godkende regnskabet.

Der var ikke yderligere kommentarer, så regnskab er godkendt.

Indkomne forslag:

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

Det er bestyrelsens forslag, som behandles.

Der var enighed om, at der skulle stemmes til hvert enkelt forslag for sig.

a. Ny paragraf i vedtægterne.
  Kontingent indbetales via netbank eller ved bankoverførelse til foreningens bankkonto, i foreningens bank.
  Oplysning om foreningens kontonummer vil fremgå i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Lars Pilgaard (nr. 74) § 27 stk. 1. kan den foreslåede nye paragraf ikke indføjes som paragraf 27. stk. 1.?
  Dette er vedtaget.
  Forslaget vedtaget med 32 stemmer 1 som ikke har stemt.
b. Ny paragraf i vedtægterne.
  Al skriftlig kommunikation, herunder indkaldelse til generalforsamling samt udsendelse af kontingent indbetaling fra foreningen til medlemmerne, sker via mail.
  Meddelelser kan, via e-mail, ske som henvisning til foreningens hjemmeside www.vidjeparken.dk
  Undtagelsesvis kan medlemmer, der ikke har denne mulighed, rette henvendelse til kassereren.
 
Thorkil Blume (nr. 84) Der står i forslaget, at al kommunikation med skal ske pr. e-mail, kan jeg så ikke kontakte bestyrelsen direkte?
Birgitte Buus (nr. 11) Rigtig god ide, at sende ud pr. mail. Vær opmærksom på at nogle mailadresse ikke virker af forskellige grunde. Vær forberedt på, at det ikke er nemt.
Erik Klemmsen (nr. 94) I stedet for al kommunikation kan man skrive al skriftlig kommunikation.
Palle Jensen (nr. 174) Alle skal nu kommunikere med det offentlige via mail, det vil hævet niveauet for alles færdigheder på området.
Keld Sole Christensen (nr. 149) Kraftig opfordring til at alle om, at sørge for at bestyrelsen har de rigtige mailadresser. Gør også opmærksom på det på hjemmesiden.
Erik Klemmsen (nr. 94) Der er forskel på e-post og e- mail. Dem der ikke vil kommunikere på mail, gør det ikke.
Keld Sole Christensen (nr. 149) Vi kan sige, at man ikke få post hvis mailadressen ikke virker
Henrik Haugaard (nr. 48) Man er selv forpligtet på, at bestyrelsen har den rigtige mailadresse. Det svarer til forpligtelsen ved adresseflytning, hvis man flytter bopæl.
Keld Sole Christensen (nr. 149) – Der skal stå i vedtægterne, at indkaldelse til generalforsamling fremsendes med e-mail.
Henrik Haugaard (nr. 48) Kan ikke se problem i, at alle skal sørge for at bestyrelsen har de rigtige mailadresser. Hvad siger paragraf 13. Dirigenten læste op.

Tjek med Gert Qvist, at alle har afgivet rigtig mailadresse.

Afstemning: Forslaget er vedtaget.

1 undlader 32 stemmer for.

Paragraf 13 erstattes af følgende:

Evt. udskiftning af rørgennemføringer til drænvand under overkørsler til den enkelte matrikel påhviler grundejerforeningen.

Ved nyetableringer af rørgennemføringer under overkørsler påhviler den aktuelle udgift grundejeren, som i påkommende tilfælde skak rådføre sig med grundejerforeningens formand angående bundkoten for underføringen, der som minimum skal være ø 315mm.

Løbende vedligeholdelse og oprensning af rør påhviler den enkelte grundejer.

Henrik Haugaard (nr. 48) Hvordan er paragraf i dag. Dirigenten læste nuværende.
Thorkil Blume (nr. 84) Intentionen OK. Men hvad med de tomme grunde – kan grundejerforeningen ikke også rense dem?
Erik Klemmsen (nr. 94) Bare der er en grundejer som ikke renser, så virker det hele ikke. Derfor kan vi ikke overlad det til grundejere
Jørgen Jensen (nr. 38) Bestyrelsen tage fat i dem, der aldrig rensen. . Vi beder Als Maskstation om at rense når de er her. Det er den løbende vedligehold.
Kurt Pedersen (nr. 79) Vi kæmper en kamp fordi rørene er faldet sammen så de ikke kan renses. Det har vi gjort i årevis.
Jørgen Jensen (nr. 38) Det er nyt for bestyrelsen at der er rør, der er faldet sammen. Det gør vi noget ved. Det undersøger bestyrelsen.
Martin Weier (nr. 178) Jeg foreslår, at vi beder Als maskinstation om at rense grøfter og overkørsler når de alligevel er herude.
Peter Kristensen (nr. 163) Grøfterne er ikke renset ordentligt.
Lars Pilgaard (nr. 74) Det fremgår ikke af deklarationen, at grundejerforeningen er forpligtet til at rense rørene.
Keld Arbjerg (nr. 132) Jeg vil opfordre bestyrelsen til at trække forslaget og undersøge deklarationen til bunde.
Dirigenten – Forslaget og formuleringen er god nok. Der kan stemmes om forslaget.

Der blev fremsat et forslag om, at det er et punkt på arbejdsdagenes program at rense grøfter og overkørsler. Det blev taget godt i mod.

Afstemning:

19 ud af 32 stemte for. Der er ikke 2/3 flertal. Forslaget falder hermed.

Paragraf 8 stk. 3. indføjes:

Herudover opkræves pr. rykker, et rykkergebyr på 100,-kr., således at stk. 3 herefter i sin helhed lyder:

Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Herudover opkræves pr. rykker et gebyr på 100,. Kr.

Lars Pilgaard (nr. 74) Det er en god ide med gebyr til dem, der ikke betaler. Det kan være et stort arbejde, at inddrive kontingenterne.
Gert Qvist kontakter alle inden gebyr ryger ud, det gøres på mail.

Afstemning:

29 stemte for. Forslaget er vedtaget.

Paragraf 15 ændres til:

Bålpladsen på strandarealet er forbeholdt Vidjeparkens grundejere. Kun ris og grene må lægges på bålpladsen, og kun i en kort periode op til Sct. Hans, når der er opsat skilt: ”Bålpladsen er åben”.

Bestyrelsen forestår afbrændingen og det må kun ske til Sct. Hans, og efter aftale med Beredskabschefen i kommunen.

Birgitte Buus 8 nr. 11) Jeg har set kvas på bålplads nu. Fjern det igen. Gert Qvist oplyste, det blev fliset i går.
Peder Kristensen (nr. 163) Vi skal have skilt helt nede ved selve bålpladsen, som viser at det er forbudt at bruge bålpladsen, ud over det angivne tidspunkt.

Afstemning:

30 stemte for

Forslaget er vedtaget.

Paragraf 19 stk. 6 punkt 6 ændres til:

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af formanden, kasserer og revisor.

Birgitte Buus (nr. 11) Hvorfor.

Gert Qvist – Fordi det kan være svært at få hold i alle bestyrelses medlemmer.

Birgitte Buus – Men alle i bestyrelsen skal være enige.

Afstemning:

30 stemte for. 1 undlod at stemme.

Forslag vedtaget.

Paragraf 19 stk. punkt 6 ændres til:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

Ingen kommentarer.

Afstemning: 33 stemte for. Forslag er vedtaget.

Der udbetales ikke vederlag for fremmøde på arbejdsdagene (Ikke en vedtægts ændring) Der var ingen kommentarer.

Budget v. kasserer Gert Qvist.

Gert fremlagde budgetforslaget for 2014/2015.

Kommentarer:

Erik Klemmsen (nr. 94) Hvorfor er udgifterne steget så meget til vedligeholdelse og drift? Er det noget I forhøjer hvert år?
Formanden -Bestyrelsen vil gerne gøre det pænt omkring fælleshus. F.eks. en ny tarresse m.v. Derfor forøget budget. Har ikke indhentet tilbud til bord, bænke mv. Måske bliver alle pengene ikke brugt.
Keld Sole Christensen (nr. 149) Mange har glæde af legepladsen og af Lods hus. Vi skal alle være med til at betale til vedligeholdelsen.
Henrik Haugaard (nr. 48) Vil gerne vide hvilket hus der er tale om, og hvad det bliver brugt til.
Birgitte Buus (nr. 11) Det var den gamle Lods, som overgav huset til Vidjeparken. Hvis det går til kan vi ikke opføre et nyt. Det er der vi blandt andet opbevarer grill, store, borde, telte mv.
Jens Olesen (nr. 168) Det er godt, at bestyrelsen gør så meget for at holde området pænt.
Palle Jensen (nr. 174) Bemærkede, at vi faktisk får meget for vores kontingent.
Keld Arbjerg (nr. 132) Bemærkede, at drift og vedligeholdelse er dyrt.

Afstemning:

Budgetforslag er vedtaget med 30 stemmer for.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Jensen, Gert Qvist og Dagmar Rahbek er på valg, og modtager alle genvalg.

De er alle tre genvalgt.

 

Valg af suppleanter:

Daniel Christensen (nr. 162) og Berit Sørensen (nr. 17) er på valg. De ønsker begge genvalg

De er begge valgt.

Revisor og revisorsuppleanter:

Carl Jørgen Adamsen (nr. 134) er genvalgt som revisor

Revisor suppleant Liselotte ikke ønske om genvalg.

Berit Arbjerg (132) er valgt som revisorsuppleant.

Evt:

Birgitte beder niece om at skrive Lods husets historie Berit Arbjerg lægger det på hjemmeside.

Birgitte – roser bestyrelsen for legepladsen. Den bliver brugt af rigtig mange. Husk nye bolde i kassen.

Birgitte Buus (nr. 11) – Går rigtig meget. Rigtig rart hvis stien, der lander udfor Carl Jørgen de 2 nordligste stier markeres med pæle. Det er vigtigt at vedligeholde stierne. Giv grundejere pæle til afmærkning af stierne.

Ros til Gert for Skt. Hans festen!

 

Hanne Melgaard (nr. 172) Vær forsigtig ved at pille ved Lods huset. Det er ikke lovligt at gøre noget ved det. Opsæt ikke markiser m.v. fredningsmyndighederne tillader det ikke.

Jørgen Jensen formand – Vi gør kun det, der er indenfor reglerne.

 

Erik Klemmsen (nr. 94) Gennemførselsrør – lav prop så man kan trække reb igennem som kan rense rørene. Det kan bestyrelsen Lave.

Tage Thomassen (nr. 11) Fremlagde en pjece om fibernet som er på vej til Als og Helberskov. Tage har meldt sig som kontaktperson for indsamling af underskrifter fra interesserede i Vidjeparken.

Efterfølgende vil Tage prøve at få et møde med ”Bredbånd Nord / Energi Nord. For de interesserede fibernet@pc.dk eller tlf. 2812 9670.

Del folder ud til alle som I kender, Tage lægger i alle de postkasser, som ikke har et skilt med reklamer nej tak.

Hastighed 50 mb.

Vagn Nielsen (nr.124) Hvornår skal vi have kloakerer? Gert Qvist – Det kommer i 2030. Andet ved bestyrelsen Ikke.

Dirigenten foreslog, at bestyrelsen sender en reminder til alle 1. august, vedrørende frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ikke flere input under eventuelt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand Jørgen Jensen
Kassere Gert Qvist
Sekretær Dagmar Rahbek
Carsten Elkær

Download pdf