Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling i Vidjeparkens grundejerforening

Søndag den 14.oktober 2012 kl. 10 på Als kro

Formanden på velkommen til 60 personer. Udtrykte glæde over at se så mange møde op.

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Bo Bluhme som dirigent. Denne blev valgt uden modkandidat.
2. Bestyrelsens beretning
Omtalte aktivitetsdagene. Roste de 32 fremmødte, der i går mødte op i regn og rusk. Postkasseanlæg, grøfter og Fælleshuset er nu færdigrenoveret, så nu er der tid til nye projekter. Se senere.Omtalte de mange hund-i-snor-skilte, som stjæles. Opfordrede de fremmødte til at gribe ind, hvis de ser nogen tage dem.Nu er der gået et år uden bålplads, og det fungerer fint med brug af genbrugspladsen i Als, og der ser pænt ud de fleste steder uden grene og kvas på grundene.

Ordningen med at lade Birgitte, nr. 11, være snedronning fortsætter.

Takkede den øvrige bestyrelse for godt arbejde og samarbejde.

147 roste bestyrelsen for arbejdet. Satte spørgsmål ved nedlæggelsen af bålpladsen, men kommunen sagde nej til ønsket om at opretholde pladsen.

Bålpladsen er nedlagt af kommune og bestyrelse. Bestyrelsen ønsker ikke at arbejde for at åbne bålpladsen igen. Såfremt man ønsker det, må man vælge en ny bestyrelse.

Nr. 11 opfordrede til at bruge vores genbrugsplads i Als frem for at betale Maskinstation for at rydde op og lade os alle se på det svineri, som nogle grundejere laver ved at smide trykimprægneret træ og beton derned. Nu er strandarealet blevet smukt til glæde for os alle

163 opfordrede til at sætte pind på tværs af hundeskiltene, men skiltene skrues af, knækkes af.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Lars Pilegaard Hansen henviste til det udsendte reviderede regnskab. Fremlagde og forklarede ud fra Power Point, som blev vist på bagvæggen. Opfordrede ligeledes medllemmerne til at se i mappen med bilag, som lå på et bord ved siden af, hvis man ønskede det.Nr. 34 opfordrede til, at man ikke bruger så mange penge på vejvedligeholdelse. Vejene bliver tilsyneladende lavet af folk udefra, som kører for hurtigt, for det kan vel ikke være nogen af grundejerne, som kører hurtigere end de20 km.Formanden forklarede, at vejene skal ligge højere end grøfterne for at vejene kan blive afvandet.

Formanden opfordrede til selv at hente grus fra fyldpladsen ved siden af postkasserne til at fylde i huller ved ens vej.

148 efterlyser grusning af vej 1

191 opfordrer til at lave vejen højere på midten af vejen, så vandet kan løbe af vejen. Formanden forklarede, at det faktisk er tilfældet.

Peter fra nummer opfordrede til at høvle grøftekanterne.

Sletten 4 opfordrede til at nedsætte en arbejdsgruppe af de mange medlemmer, som tilsyneladende ved en masse om vejvedligeholdelse. De kunne så arbejde under bestyrelsen.

Nr. 34 opfordrede til at nedlægge postkasseanlægget.

Dirigenten opfordrede nr. 34 til at indsende forslag til bestyrelsen til næste års generalforsamling angående nedlæggelse af postkasseanlægget, som for øvrigt i går blev malet, så de nu fremstår flotte.

4. Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget for året 2012-13Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Lars Pilegaard Hansen argumenterede for forslaget.Meget debat om kontingentforhøjelse og belønning til de fremmødte på arbejdsdagene. Arbejdsdagene er jo til glæde for alle, men det er oftest de selv samme, som møder op og laver arbejde til glæde for alle.Ud fra debat, foreslår formanden forslaget ændret til en kontingentforhøjelse til 600 kr., mens man blot giver 100 kr. til fremmødte på arbejdsdagen.

161 mener, at de 500 kr. må være nok.

14 stemer imod kontingentforhøjelse

17 stemmer for kontingentforhøjelse

2 stemmer hverken for eller imod

Kontingentforhøjelsen er vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Klemmsen, Arne Asbjørn Pedersen, Birgitte Buus og Karsten Elkjær er foreslået.Valgt blev Erik Klemmsen, Birgitte Buus og Arne Asbjørn Pedersen.
7. Valg af 2 suppleanter
Foreslået blev: 182 Karen Margrethe Poulsen46 Kate StenborgOvenstående blev valgt uden modkandidater
8. Valg af en revisor
Tage Thomassen blev foreslået og genvalgt
9. Valg af en revisorsuppleant
Liselotte Kristensen, 86, foreslået og valgt
10. Orientering om fremtidige projekter
Formanden orienterede via Power Point show om tilbud om naturpleje/fældning af træer via Hede Danmark. Hede Danmark var i sommer ved grund nr. 92 og viste, hvordan de fælder træer og rydder op. Omtalte hvordan man med rød spraymaling afmærker ønskede træer, hvordn man med hvid tape markerer ”fredede” grenem sten eller andet, og hvor skånsomt Hede Danmark kan fælde træer.Frits fra nr. 86 siger, at Skovdyrkerforeningen fælder træer og betaler for dem. Medlemmer, der ikke ønsker at benytte Hede Danmarks tilbud, kan evt. henvende sig der. Hede Danmarks tilbud koordineres gennem Erik Klemmsen.Prisen pr. træ er afhængig af, hvor mange træer, der skal fældes.

Såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, kan man henvende sig til Erik Klemmsen inden jul.

Lars Pilegaard Hansen fremlagde en skitse med forslag til renovering/udbygning af fællesarealet ved den nuværende legeplads. nMange træer i begge sider kan fældes, idet fællesarealet er60 mbredt, mens den nuværende rydning blot er ca.20 m.

Hanne nr. 172 synes, træerne omkring legepladsen er smukke og ikke bør fældes. Man burde lader træerne være, så det kunne blive ”urskov.”

Flere gav udtryk for ønske om legeplads, mens andre ikke ønsker det.

Nr. 34 spørger, om bestyrelsen har undersøgt, hvorfor flere grundejerforeninger nu nedlægger legepladser.

Knud 172 synes, fyrretræerne skal bevares, og at man skal tage hensyn til de grundejere, der bor lige i nærheden. De vil blive generet af børnestøj.

Det lykkedes ikke at danne et arbejdende udvalg, som skulle tage sig af udarbejdelse aflegepladsområde. Det er derfor op til bestyrelsen at arbejde videre.

11. Eventuelt
Birgitte Buus takkede Kirsten Klemmsen for sine altid store indsats med oprydning i området, pyntning og ikke mindst, da hun lagde hus til alle 32 fra aktivitetsdagen til at komme indenfor til landgangsbrød, kaffe og kage.