Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Vidjeparken

Søndag den 11. oktober 2015, kl. 10.00 på Als Kro

NB – VIGTIG INFORMATION!

Som en følge af ny § 30 i vedtægterne (se fodnote), vedtaget på sidste års generalforsamling, gøres opmærksom på at dette er sidste gang, der – til medlemmer hvor foreningen mangler, eller har forkert, e-mail adresse – udsendes indkaldelse og referat vedr. generalforsamlingen på papir, via postvæsenet (se dog sidste linje i fodnoten).

Alle, der har en e-mail adresse, og som ikke tidligere har oplyst den, eller som har ændret den, bedes venligst oplyse den til foreningen::
Send den hurtigst muligt
, via e-mail til kasserer@vidjeparken.dk, eller oplys den på tlf. 28950903.

Er du ikke længere ejer af dit hus/grund i Vidjeparken, bedes du opgive den nye ejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til:: kasserer@vidjeparken.dk.

Kontingentet skal fremover betales via bank/netbank. Girokort udsendes ikke mere.

Fodnote:
§ 30. Al skriftlig kommunikation, herunder indkaldelse til generalforsamling samt udsendelse af kontingentindbetaling fra foreningen til medlemmerne, sker via e-mail.
Meddelelser kan, via e-mail, ske som henvisning til foreningens hjemmeside www.vidjeparken.dk.
Undtagelsesvis kan medlemmer, der ikke har denne mulighed, rette henvendelse til kassereren.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab (se regnskabet her)
4. Indkomne forslag:

Fra 3 medlemmer er der indkommet flg. forslag:
Forslag fra nr. 52:
1. Få etableret sandareal langs vandet. Ved godt at engarealet er fredet, men måske kunne det etableres udad da vandstanden jo normalt ikke er særlig høj eller der kunne søges dispensation.
Er sikker på det vil gøre vidjeparken et meget mere attraktiv sted.
2. Bedre løsning end cementrøret ved grøftudløbet.
3. Opfordre ejere og udlejere til bedre information til lejere om at man ikke smider Div. ting i naturen f.eks. cigaretskodder og sprutflasker og at man ligeledes ikke holder den ene fest efter den anden for åbne vinduer, døre med høj musik og råben til langt ud på natten.
Forslag fra nr. 184:
Vi vil gerne stille et forslag om etablering af vejchikaner på Vidjeparken, da der er mange der ikke overholder den skiltede begrænsning på 20 km/t.
Forslag fra nr. 127:
Oprensning og vedligeholdelse af grøfter:
a. Grundejerforeningens forpligtelser
b. Grundejerens forpligtelser
5. Fremlæggelse af budget (se budgettet her).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

a, 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Martin Christiansen (er villig til genvalg) og Berit Sørensen (ønsker ikke genvalg).
b, 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Daniel Christensen (er villig til genvalg).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

a, 1 revisor. På valg er Jens Erik Olesen (er villig til genvalg).
b, 1 revisorsuppleant. På valg er Berit Arbjerg (ønsker ikke genvalg).
8. Eventuelt.

 

Kontingentopkrævning er vedlagt.

Kontingentet bedes indbetalt senest fredag den 02-10-2015.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt rettidigt. Ved indbetaling senere end ovennævnt, bedes dokumentation medbragt.

HUSK!

ARBEJDSDAG I VIDJEPARKEN

Lørdag, den 10. okt. 2015 kl. 09.30 – ca. 14.00

Læs mere her…

SIDSTE NYT OM AFFALD!

Mariagerfjord Kommune har de sidste par måneder haft opstillet en container til restaffald (husholdningsaffald), på genbrugspladsen i Als, og det var oprindelig meningen, at ordningen skulle være sluttet den 1. sept.

Denne ordning har kommunen nu forlænget indtil udgangen af 2015.

Se endvidere ”Sammenfatning fra dialogmøderne” mellem Mariagerfjord Kommune og repræsentanter fra grundejerforeningerne i området på vores hjemmeside.

Bestyrelsen

Se indkaldelsen som pdf her.