Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

Generalforsamling
17. oktober 2010Formanden, Erik Klemmsen, bød velkommen til 52 deltagere.
1. Valg af dirigent
Thorkild Bo Bluhme blev igen foreslået og valgt.Bo takkede for valget og gennemgik dagsordenen.
2. Beretning
Formanden indledte med at omtale den gode og udbytterige aktivitetsdag. Der mødte mange op, så alle de planlagte opgaver blev nået.Mønttelefonen er blevet fjernet, da det fremover ville koste 10.000 kr. at bibeholde den, og det har bestyrelsen skønnet er for dyrt.Det har trukket ud med færdiggørelsen af grøftearbejdet på vej 1 – men den er nu færdiggjort.

Bestyrelsen har planer om at forskønne området ved postkasseanlægget. Udover etablering af trægulv ved postkasserne er der bl.a. planer om, at postkasserne tømmes efter den 1. okt. fremover. Reklamer vil også fremover blive lagt på det lille bord ved postkasserne i stedet for i postkasserne.

Pga. den hårde vinter med usædvanlig meget sne, har bekostning af snerydningen af vejene været diskuteret. Bestyrelsen har vedtaget, at fremover vil grundejerforeningen afholde udgiften. Birgitte Buus skal være ”snedronning” og afgøre, hvornår der skal ryddes for sne. Viser det sig, at det bliver en tung økonomisk post, vil det måske være nødvendigt at oprette en speciel snerydningspulje.

Grundejerne blev endnu engang opfordret til at opgive deres e-mail adresse til sekretæren (birgitte@buus.mail.dk), da der her er mange penge at spare i porto for grundejerforeningen.

Brandmajor Bent Hansen blev rost for sit arbejde med bålpladsen. Arbejdet er dog så omfattende, at Bent ønsker sig en assistent. Bengt Nielsen er derfor udnævnt til bålkaptajn. Brandmajoren får 1000 kr. pr. år for sit arbejde – opgørelse af hans timer fra det foregående år gav en timeløn på 10,17 kr. Kaptajnen vil modtage 500 kr.

Der er blevet lagt en ny slags vejbelægning på det første stykke ved indkørslen til Vidjeparken. Det har kostet 5600 kr., og det har mindsket antal af huller.

Formanden roste mange grundejere for at holde arealerne uden for deres egne grunde pænt f.eks. klippe ”græs” langs vejen – og opfordrede andre til at gøre det samme.

Hundeskiltene har det med at forsvinde. De er dyre i indkøb, så grundejerne blev opfordret til at holde øje med ”skiltetyve.”

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.

Der blev spurgt fra salen, om bålpladsen skal nedlægges. Formanden kunne berolige med, at det indtil videre kun er et rygte.

3. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Lars Pilegaard Hansen gennemgik det udsendte regnskab.Lars omtalte bl.a., at der udover de rør der blev brugt på vej 1, var indkøbt rør til alle grundejere med overkørsel af grøft. Selve nedlæggelsen og genetablering af overkørsel er på grundejerens egen regning. Als maskinstation havde på vej 1 taget en pris på 1500 kr. for nedlæggelse af rør og genetablering af overkørslen.Karsten Elkjær nr. 147 gav udtryk for, at han mente grundejerne også selv skulle afholde udgiften til rørene, så pengene kunne frigives til vejvedligeholdelse.

Formanden argumenterede for, at det var i alles interesse at de smalle gamle rør blev udskiftet med de mere end dobbelt så store rør – derfor havde bestyrelsen besluttet at betale for alle rør.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget
Kassereren fremlagde det udsendte budget.Lars omtalte bl.a., at der fremover ikke længere kunne påregnes en indtægt på flaskeindlevering – men derimod en udgift. Derfor er der bestilt flaskebobler i stedet, som vil blive tømt sammen med renovationen vederlagsfrit.Karsten Elkjær nr. 147 spurgte til budgettet for grøfter. Her fortalte Erik, at pga. regnskabsåret afslutning pr. 1. juli allerede er brugt nogle af de budgetterede penge.
5. Indkomne forslag
Formanden foreslog en tilføjelse til vedtægterne, da affald især ved de huse som bliver brugt til udlejning er et problem. En henvendelse til udlejningsfirmaerne ang. problemet har klarlagt, at firmaerne pga. af en ny miljøbestemmelse ikke længere selv må bortskaffe affald, når de besigtiger husene ved lejerskifte.Ilse Bluhme nr. 89 forespurgte, om der ikke på den fælles affaldsplads kunne gøres noget – f.eks. anskaffe flere affaldscontainere.Erik orienterede om, at containerne ikke blev tømt så ofte som lovet – torsdag i lige uger – og at dette er blevet påtalt. Men formanden opfordrede også grundejerne til at bruge containerne til det, de var beregnet til – og ikke til alt muligt andet – gamle dæk, toiletter m.m.

Bestyrelsen foreslår derfor flg. føjet til vedtægterne: § 14 stk.2: ”Det påhviler den enkelte grundejer at have tilstrækkelig kapacitet til håndtering af affald. Gælder i særdeleshed for udlejningshuse.”

Forslaget blev vedtaget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Arne Asbjørn Pedersen, Erik Klemmsen og Birgitte Buus – alle blev genvalgtValg af 2 suppleanter: Berit Sørensen blev foreslået og valgt og Poul Nielsen blev foreslået og valgt.
7. Valg af revisor
Preben Jørgensen – genvalg.Valg af revisorsuppleant: Frank Nielsen
8. Valg af revisorsuppleant
Frank Nielsen foreslået og valgt.
9. Eventuelt
Erik orienterede om, at der den 27. okt. kl. 19.00 er møde på skolen i Als ang. det nye rensningsanlægs placering, hvis nogen er interesseret. Den interessegruppe, som var sat på sagen, er bakket ud.Septiktanktømningen var gået godt og grundejerforeningen vil frem til jul påtage sig at tage mod bestilling på dæksler, så der kan gøres et fælles indkøb. I øvrigt anbefaler bestyrelsen at bruge Als maskinstation.Dirigenten takkede for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden for et dejligt møde.

Underskrevet af
Dirigent: Thorkild Bo Bluhme og sekretær ”standin” Lillian Pedersen